Why Thailand LAB INTERNATIONAL’s conference?

Thailand LAB INTERNATIONAL 2019 held during 25-27 September 2019 at BITEC, Bangkok, Thailand, is one of the alternative trade exhibitions and conferences for laboratory technology, biotechnology, chemicals and safety in Southeast Asia, recording more than 2,694 conference delegates with 160 professional speakers that participating in the exhibition.

Conference Supporter

2019 Conference Highlights

2019 Conference Programs

MR 210
Room Wednesday September 25, 2019 Thursday September 26, 2019 Friday September 27, 2019
MR 210 bioMérieux (Thailand) Ltd.
Morning
Afternoon Agricultural Research Development Agency
(ARDA)
Faculty of Public Health,
Thammasat University
การสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยี
“งานวิจัยก้าวล้ำ นวัตกรรมชุดทดสอบอาหาร เพื่อความปลอดภัยที่ยั่งยืน”
ภายใต้งาน “THAILAND LAB INTERNATIONAL 2019”

13.00-14.00 น. ลงทะเบียน
14.00-14.20 น. พิธีเปิดการสัมมนา
แนะนำ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
กล่าวเปิดสัมมนา โดย นายวีระศักดิ์ อัตถไพศาล (ที่ปรึกษา สวก.)
14.20-14.40 น. นำเสนอผลสำเร็จโครงการ “การพัฒนาชุดตรวจสำเร็จรูปแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟีเพื่อตรวจการปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้ แป้งสาลี (กลูเตน) ในอาหารอย่างแม่นยำและรวดเร็ว”
โดย รศ.ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง มหาวิทยาลัยมหิดล
15.10-15.30 น. นำเสนอผลสำเร็จโครงการ “เทคโนโลยีฐานการตรวจวัดเชื้อก่อโรคหลากชนิดในอาหารโดยเทคนิคการพิมพ์หยดของเหลว”
โดย นายกริสเตียน ฆวาจาโด และ นางสาววรินธร เดชพิสุทธิธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15.30-15.50 น. นำเสนอผลสำเร็จโครงการ “การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของแถบทดสอบสำหรับตรวจหาอะฟลาทอกซินเอ็ม 1 ในผลิตภัณฑ์น้ำนม”
โดย รศ.ดร.กิตตินันท์ โกมลภิส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15.50-16.20 น. นำเสนอผลสำเร็จโครงการ “การพัฒนาชุดตรวจสอบดีเอ็นเอเพื่อตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ในกระเพาะวัว (ปีที่ 1-2)”
โดย ผศ.ดร.อรินทม์ งามนิยม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16.20-16.40 น. นำเสนอผลสำเร็จโครงการ “การยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร ต้านอนุมูลอิสระและต้านการสังเคราะห์ไขมันของน้ำสมุนไพรที่หมักด้วยหัวเชื้อคีเฟอร์”
โดย ดร.อิทธญากรณ์ พรหมพุทธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16.40-17.00 น. นำเสนอผลสำเร็จโครงการ “การพัฒนาวิธีการตรวจสอบสารพิษตกค้างทางการเกษตรโดยใช้สารเรืองแสงระยะที่ 2 ”
โดย ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17.00 น. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและปิดการสัมมนา

*หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 14.30 น. (เสริฟในห้อง)

13:00 – 13:40 “Innovations for Ending Tuberculosis by 2030”
ดร. นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล
ผู้อำนวยการ กองสนับสนุนนวัตกรรมและอุสาหกรรมสุขภาพ
ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
13:45 – 14:15 “Predicted risk areas of Dengue using Geographic Information System (GIS)”
ดร. จิตติ จันทร์แสง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
14:15 – 15:00 “New hope for Dengue vaccine”
ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
15:00 – 15:45 “Large scale outbreak of Chikungunya, Thailand, 2018 – 2019”
ศาสตราจารย์ นพ.ยง ภู่วรวรรณ
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำเนินการการบรรยาย
รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ โฆษิตานนท์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MR 211
Room Wednesday September 25, 2019 Thursday September 26, 2019 Friday September 27, 2019
MR 211 The Association of Medical Technologist of Thailand
(AMTT)
The Association of Medical Technologist of Thailand
(AMTT)
The Association of Medical Technologist of Thailand
(AMTT)
Morning

Evolving Medical Technologist Practices in Healthcare System
08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-10.00 เกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภท “คลินิกเทคนิคการแพทย์”
โดย ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ
10.00-12.30 เสวนา “เส้นทางสู่ความสำเร็จในการเปิดบริการคลินิกเทคนิคการแพทย์”
โดย ทนพญ.นะภา เรือนการสกุล โรงพยาบาล เอ็ม ที อินเตอร์เมด
ทนพ.อรรณพ สุภานันท์ ตรังคลินิกแลบ
ดำเนินรายการโดย ทนพญ สุจิตรา มานะกุล ที่ปรึกษาสมาคมฯ
12.30-13.30 พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.30-14.30 แนวทางการหาทุนในการจัดตั้งคลินิกเทคนิคการแพทย์ (Clinic MT)
โดย คุณเด่นศักดิ์ สังแก้ว ฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์
14.30-15.00 โครงการการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ
โดย ศ.ดร.ทนพ.สุพรรณ ฟู่เจริญ

08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-10.00 MT educational system, Licensing and Area of working in Republic of Philippines.
โดย Mr.Ronaldo Puno
นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ ประเทศฟิลิปปินส์
10.00-12.00 การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป
โดย รศ.นพ.สุชาติ ศิริใจชิงกุล
12.00-13.30 พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.30-14.30 Telemedicine
โดย ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด
14.30-16.00 บทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ในระบบการควบคุมคุณภาพ POCT
โดย พล.ต.ต.หญิง ทนพญ.อัจฉรมนต์ บูรณสมภพ
ทนพญ.จริยา ผดุงพัฒโนดม
09.00-15.30 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯประจำเดือน กันยายน 2562
Afternoon
MR 212
Room Wednesday September 25, 2019 Thursday September 26, 2019 Friday September 27, 2019
MR 212 The Association of Medical Technologist of Thailand
(AMTT)
The Association of Medical Technologist of Thailand
(AMTT)
Thailand Scientific Equipment Center Network
(TSEN)
Morning Evolving Medical Technologist Practices in Healthcare System
08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-10.00 เกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภท “คลินิกเทคนิคการแพทย์”
โดย ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ
10.00-12.30 เสวนา “เส้นทางสู่ความสำเร็จในการเปิดบริการคลินิกเทคนิคการแพทย์”
โดย ทนพญ.นะภา เรือนการสกุล โรงพยาบาล เอ็ม ที อินเตอร์เมด
ทนพ.อรรณพ สุภานันท์ ตรังคลินิกแลบ
ดำเนินรายการโดย ทนพญ สุจิตรา มานะกุล ที่ปรึกษาสมาคมฯ
12.30-13.30 พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.30-14.30 แนวทางการหาทุนในการจัดตั้งคลินิกเทคนิคการแพทย์ (Clinic MT)
โดย คุณเด่นศักดิ์ สังแก้ว ฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์
14.30-15.00 โครงการการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ
โดย ศ.ดร.ทนพ.สุพรรณ ฟู่เจริญ
08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-10.00 MT educational system, Licensing and Area of working in Republic of Philippines.
โดย  Mr.Ronaldo Puno
นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ ประเทศฟิลิปปินส์
10.00-12.00 การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป
โดย รศ.นพ.สุชาติ ศิริใจชิงกุล
12.00-13.30 พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.30-14.30 Telemedicine
โดย ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด
14.30-16.00 บทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ในระบบการควบคุมคุณภาพ POCT
โดย พล.ต.ต.หญิง ทนพญ.อัจฉรมนต์ บูรณสมภพ
ทนพญ.จริยา ผดุงพัฒโนดม
09.00-17.00
1. แนะนำและทิศทางเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
– ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.
เลขานุการ TSEN
2. Characterization of Materials by SEM TEM & NMR : Current trends and challenges in sample preparation การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุด้วย SEM TEM & NMR : แนวโน้มและความท้าทายในการเตรียมตัวอย่าง
– คุณบุญเหลือ เงาถาวรชัย
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ประจำเครื่อง TEM
– คุณวรรณวิมล เมฆบุญส่งลาภ
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ประจำเครื่อง NMR
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. เทคนิคการจัดการระบบ ISO ในองค์กรการศึกษา
– คุณพันธ์ทิพย์ ธรสาธิตกุล
หัวหน้าฝ่ายเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบขั้นสูง
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4. ทิศทางและแนวโน้มการวิเคราะห์ทดสอบกัญชา และสารสกัดกัญชา สู่ห้องปฏิบัติการที่เป็นสากล (Trends of Cannabis Based Analytical Testing Laboratory)
– คุณพิมพรรณ สุขเนตร์
หัวหน้าห้องปฏิบัติการศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.
5. CosNat: The One-Stop Services for Cosmetics & Natural Products Research, Development and Testing.
– ดร.ศุทธินี วิสุทธธรรม
ผู้จัดการสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. LC-ESI-QTOF: The practical art of structural elucidation
– ดร. นิทรา เนื่องจำนงค์
นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ศูนย์เครื่องมือกลางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7. นวัตกรรมระบบตรวจวัดอุตุนิยมวิทยา-อุทกธรณีวิทยา เพื่อการประเมินความเสี่ยงของโรคไหม้ในข้าว (Innovation Systems for atmospheric-hydrological Conditions to Acess Risk of Rice Blast Disease)
– ผศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญศรี
รองหัวหน้าศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8. 10 เทคนิคพิชิตภาพถ่าย SEM
– นายพิชัย สิริแสงสว่าง
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. Investigating fatty acid profiles in vegetable oils and animal fats using GC-MS and GCxGC-TOF MS
– ดร.วราภรณ์ รัศมีผะกาย
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(หมายเหตุ: มีทั้งหมด 9 หัวข้อ)
Afternoon
MR 213
Room Wednesday September 25, 2019 Thursday September 26, 2019 Friday September 27, 2019
MR 213 Thailand Center of Excellence for Life Sciences
(TCELS)
Thailand Center of Excellence for Life Sciences
(TCELS)
Thailand Center of Excellence for Life Sciences
(TCELS)
Morning 9:30-11:30 Thailand Genomics Roadmap
Mr. Akrim Jantaraprapa, Engagement Manager-Strategy & Management Consulting (South East Asia), IQVIA Inc
Mr. Will Brown, Senior Consultant-Strategy & Management Consulting (South East Asia), IQVIA Inc

11.30-12.30 Precision Medicine: The Key to Success
Dr. Nopporn Cheanklin, Director, Health Systems Research Institute, Thailand
Prof. Alexander G Haslberger, Vienna University, Austria
Mr. Nikhil Khicha, Principal-Strategy & Management Consulting (South East Asia), IQVIA Inc, Singapore

12:30-13.30 Lunch

13:30-14.30 Key Session: Global Life Sciences Outlook
Mr. Joseph Damond, Executive Vice President, International Affairs, Biotechnology Innovation Organization (BIO), USA

14.30-14.50 Break

14:50-15.30 Thailand Life Sciences: Country Report
Mr. Pravin Krishnan, Business Development Asia-Pacific, Venture Valuation | Biotechgate, Singapore

15.30-15.40 Break

15:40-16.30 Key Session: Building a Profession in Technology Transfer
Mr. Joy Goswami, MS, MBA, RTTP, Assistant Director, Technology Transfer & Corporate, Partnerships, University of Delaware, USA, AUTM-Cabinet Member (Financial Management Portfolio
Chair)

9:30-10:40 Partnering Model for Medical Genomics in Southeast Asia
Prof. Dr. Wasun Chantratita, Director, Center for Medical Genomics, Ramathibodi Hospital, Thailand
Dr. Sirasak Teparkum, Deputy CEO, Thailand Center of Excellence for Life Sciences Novogene, Singapore
MOU Signing Ceremony and Press Conference: TCELS, Ramathibodi Hospital (Mahidol University), and Novogene

10.40-11.00 Break

11.00-12.30 Clinical Trial Landscape in Southeast Asia
Panelists
Dr. Pairoj Jirundorn, Member, TCELS International Advisory Committee, Singapore
Dr. Rungroj Krittayaphong, Director, National Clinical Research Center, Thailand
Mr. Robert Kerle, MBA,DiplBiol, Head of Research & Development Solutions in Southeast Asia IQVIA Singapore
Moderator
Ms. Busakorn Lerswatanasivalee, CEO, Pharmaceutical Research and Manufacturers Association (PReMA), Thailand

12:30-13.30 Lunch

13:30-14.50 Cell and Gene Therapy Development: Research to Market
Panelists
Dr. Kusuma Kunavongkrit, MD., CEO, Better Being Hospital, Thailand
Dr. Agne Vaitkeviciene, Head of Research and Development, Life Sciences Verita Healthcare Group Ltd., Singapore
Dr. Jan Aleksander Kraśko, Chief of Manufacturing, Froceth Senior Scientist, National Cancer Institute, Lithuania
Moderator
Dr. Sumol Pavittranon, Advisor, Thailand Center of Excellence for Life Sciences

14:50-15.10 Break

15:10-16.30 Partnering Opportunities with Asian Investors: What Asian Investors are looking for?
Panelists
Dr. Watson Ariyaphuttarat, Executive Director Bio Genetech International Co., Ltd. Thailand
Dr. Dieter Trau, Dean, AIT School of Engineering and Technology, Director, AIT Entrepreneurship Center Asian Institute of Technology, Thailand
Dr. Young Guk Cho, CEO, Global Venture Network, Korea
Moderator
Dr. Sarayoot Eaimkhong, Senior Consultant Technology Management Center, National Science and Technology Development Agency (NSTDA)

9:30-10:20 Current Landscapes of Biologics Drugs in Thailand
Dr. Panit Kitsubun, Plant Operation Director and Research and Development, Director, National Biopharmaceutical Facility, Thailand

10.20-10.30 Break

10:30-12:00 Artificial Intelligence and Big Data in Medical Imaging
Mr. Mark Punyanitya, Co-Founder, President, CEO PhenoMx, Inc., USA
Assist. Prof. Krit Pongpirul, MD, MPH, PhD. Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Bumrungrad International Hospital, Thailand
Assoc. Prof. Dr. Nipon Theera-Umpon, Biomedical Engineering Institute, Chiangmai University, Thailand

12:00-13.30 Lunch

13:30-16.30 Medical Cannabis Development and Pathway to Market
Assoc. Prof. Dr. Neti Waranuch, Director, Cosmetic and Natural Products Research Center, Naresuan University
Assoc. Prof. Dr. Kornkanok Ingkaninan, Faculty of Pharmacy, Naresuan University, Thailand, Thai Food and Drug Administration

Afternoon
MR 214
Room Wednesday September 25, 2019 Thursday September 26, 2019 Friday September 27, 2019
MR 214 Department of Science Service
(DSS)
Science Tech Co.,Ltd.  Virology Association Thailand
Morning 10.30 -12.00 “การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศด้านการวิเคราะห์ทดสอบในยุค Thailand 4.0”
โดย  สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยากร 1) นางสาวสุวศรี เตชะภาส นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
2) นายนภดล แก้วบรรพต นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
3) นางสาวกัญญากานต์ ต่วนชื่น นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

13.30 -14.30 “การสร้างแนวปฏิบัติการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการของอุตสาหกรรมเคมีในประเทศไทย”
โดย  สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
วิทยากร  ดร.ณัฐกานต์  เกตุคุ้ม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

15.00 -16.00 “กฎการตัดสินใจ (Decision Rule)”
โดย  สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
วิทยากร  ดร.พจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

หัวข้อสัมมนางานจุลชีววิทยาและทั่วไป
9.00-9.50 Bio Safety Class I, II, III, Laminar Flow และ Isolator ; หลักการ, ประโยชน์, ข้อควรระวังในการใช้งานและการทดสอบประสิทธิภาพ (Validation)
วิทยากร น.ส. วาสิณี ธนากูรเมธา
ผจก. แผนกโรงพยาบาล
10.00-10.50 นวัตกรรม Autoclave; Rapid, Reference, Safety, Drying และ Batch รวมทั้งการทดสอบประสิทธิภาพ (BI, CI, Physical และ Calibration ด้วย ISO/IEC 17025, BS 2646)
วิทยากร นายดนัย พรเจริญ
กรรมการผู้จัดการ
11.00-11.50 UV Lamp, UV Blower และ Fiber (HEPA) Technology ; หลักการ, ประโยชน์, ข้อควรระวัง, ขีดจำกัดในการกำจัดจุลชีพ, PM2.5, Surface Air Sampler และ Settle plate ; ในการตรวจนับจุลชีพในห้อง Clean Room, ห้องสะอาด, ห้องแลปจุลชีวะ รวมทั้งห้องหรือหน่วยงานอื่นๆ ในโรงพยาบาล
วิทยากร นายดนัย พรเจริญ
กรรมการผู้จัดการ
Future trends in diagnosis of viral infections
แนวโน้มการวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสในอนาคต

10.00-11.00 Current situation and the future of point of care assays
ดร. วิโรจน์ ปองธนพิสิฐ สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)

11.00-12.00 Molecular diagnosis of important viral diseases in Thailand
ผศ. นพ. เอกสิทธิ์ โกวิทย์ดำรงค์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินการอภิปรายโดย รศ. ดร. ภาวพันธ์ ภัทรโกศล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Afternoon Science Tech Co.,Ltd.  The Biosafety Association (Thailand)
หัวข้อสัมมนางานจุลชีววิทยาและทั่วไป
13.00-13.50 การวิเคราะห์องค์ประกอบอาหาร (Protein, Fat, Moisture %Salt, Iodine) ทั้ง Wet Chem และ การใช้ NIR มาลดต้นทุนการวิเคราะห์และเวลา
วิทยากร รศ.ดร. อนุพันธ์ เทิดวงศ์วรกุล
และ ผู้เชี่ยวชาญของบริษัท
14.00-14.50 ระบบกำจัดฝุ่นและไอสารเคมีเป็นพิษ / สารก่อมะเร็ง / PM2.5 ประเภทต่างๆ ; หลักการ, วิธีการใช้, ขีดจำกัด, ข้อควรระวัง
วิทยากร นายดนัย พรเจริญ
กรรมการผู้จัดการ
15.00-16.00 การวิเคราะห์ pH, Anion & Cation ด้วยวิธี Direct และ Known Addition เทคนิค ; หลักการ, ประโยชน์, วิธีการใช้, ข้อควรระวัง รวมทั้งการสาธิต
วิทยากร น.ส. อัจฉรา น้ำขาว และ น.ส.สุวดี หัตถวิจิตรกุล
13.30-14.30 การติดเชื้อในห้องปฏิบัติการ: ความเสี่ยง, ปัญหาที่ถูกละเลย และแนวทางแก้ไข
อ.บุญช่วย เอี่ยมโภคลาภ สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)
14.30-15.30 ปัญหาและการพัฒนา การเลือกใช้และการบำรุงรักษาตู้ชีวนิรภัยในประเทศไทย
คุณอมร ผ่องใส สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์
MR 215
Room Wednesday September 25, 2019 Thursday September 26, 2019 Friday September 27, 2019
MR 215 Design Alternative Co., Ltd.  Thailand Institute of Scientific and Technological Research
(TISTR)
Laboratory Safety Foundation & Laboratory Safety Institute
(LSF & LSI)
Morning 09.30-10.00 ลงทะเบียน
10.00-10.30 หัวข้อ “Laboratory Safety Design Standards and Guidelines” โดย ดร. สมศักดิ์  วาทินชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)  บริษัท ดีไซน์  ออลเทอร์เนทีฟ  จำกัด
10.30-10.45 Coffee Break
10.45-11.45 หัวข้อ “Guidelines for the Safety Use of Chemical Fume Hood”โดย ดร. สมศักดิ์  วาทินชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)  บริษัท ดีไซน์  ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด
11.45-12.00 ถาม – ตอบ
ความรู้เบื้องต้นของพลาสติกและการทดสอบ (Introduction to Plastics and Testing)
08.30-09.00 Register
09.00-11.30 Introduction to Plastic Materials
–   Testing and Application
–   Plastic Testing related to properties
Speaker 1) Ms. Warunee Fangtawanit
Senior Technical Officer
2) Ms. Suladda Deawtong
Senior Technical Officer
Industrial Metrology and Testing Service Centre (MTC),
Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)
One Day Training Course on
“Enhancing Laboratory Safety”
By World Class Experts
from the Laboratory Safety Institute, (LSI), USA
and the Laboratory Safety Foundation, (LSF), Thailand
Under the collaboration of
Thailand Lab International 2019
and the Industrial Estate Authority of Thailand
Afternoon Design Alternative Co., Ltd.  Thailand Institute of Scientific and Technological Research
(TISTR)
13.00-13.30 ลงทะเบียน
13.30-15.00 HVAC and Ventilation System for High Standard Laboratory โดย คุณทรงยศ ภารดี
รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด
15.00-15.15 ถาม – ตอบ
15.15-15.30 Coffee Break
15.30-16.45 Standard & Sustainable Laboratory for SDG 2030 โดย รศ. ดร. เอก ไชยสวัสดิ์
ผู้อำนวยการศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
และ ภก. อริยะ ไชยสวัสดิ์  ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ โรงงานผลิตชีววัตถุแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
16.45 – 17.00 ถาม – ตอบ
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีสำหรับการสอบเทียบ (Method Validation for Calibration)
13.00-13.30 Register
13.30-15.30 ISO/IEC 17025 related to method validation
– Introduction to method validation for calibration
– Example of method validation
Speaker Dr.Prawate Kluaypa
Senior Technical Officer
Electrical and Electronic Standards Laboratory (EEL), Industrial Metrology and Testing Service Centre (MTC), Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)
MR 216
Room Wednesday September 25, 2019 Thursday September 26, 2019 Friday September 27, 2019
MR 216 National Institute of Metrology
(NIMT)
LabWare Asia Pacific ThaiBIO Association
Morning 09.00-12.00 ISO17025:2017 ส่งผลกระทบอย่างไรกับห้องปฏิบัติการ
โดย ร.อ.บรรจบ สุขทัต อดีตรักษาการผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
LabWare LIMS & ELN Road Show (Thailand)
09:00-12:00 LABWARE Invites you to a free presentation of the latest release of LabWare LIMS / ELN Solution
LabWare provides off-the-shelf, best-practice LIMS functionality based on over 20 years of experience in industry such as biopharma, pharmaceutical, food & beverage, oil & gas, chemical, petrochemical… etc. The solution addresses today’s business needs and allows analysts to do their jobs faster with state-of-the-art GxP and 21 CFR Part 11 compliance features. Flexible deployment options, advanced configuration control and system administration tools provides cost-effective support for I.T.
Come and experience the demonstration of key capabilities, including –
o Comprehensive Lot QA/QC management.
o Sample, test and batch tracking with full traceability.
o Advanced Product Specification management.
o Automated labelling, worklists and CoA generation.
o Method Execution using Electronic Laboratory Notebook (ELN)
o Stability / Shelf Life studies and inventory control.
o Environmental Monitoring.
o Standards, Reagents and Consumables management.
o Instrument Calibration & Maintenance.
o Flexible integration including ERP/SAP, MES and document management systems.
o Advanced Instrument integration
o KPI’s, Dashboards, trending and charting
o LabWare SaaS Offering (Cannabis, Pharma QA/QC)
o LabWare Mobile
o The Analytical Information Markup Language (AnIML)

ถอดรหัสการเข้าตลาดภาครัฐด้วยโครงการบัญชีนวัตกรรมไทย
9.15-9.45 ลงทะเบียน
9.45-9.50 ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย
กล่าวเปิดงาน
9.50-11.00 เสวนา : ถอดรหัสการเข้าตลาดภาครัฐด้วยโครงการบัญชีนวัตกรรมไทย
โดย ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ ผู้ก่อตั้ง และ ซีอีโอ บริษัท คีนน์ จํากัด
ดร.นพดล โปธิตา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์ โปรเทค จํากัด
คุณประพันธ์ วิไลเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
และคุณอภิรักษ์ วิเศษศรีพงษ์ ฝ่ายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
11.00-11.20 ถาม – ตอบ
11.20-11.30 มอบของที่ระลึก พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Afternoon National Institute of Metrology
(NIMT)
National Food Institute & AOAC
(NFI & AOAC)
13.00-16.00 การประเมินผลการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ (Interlaboratory comparison) และการทดสอบความชำนาญ (Proficiency testing)
โดย ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล
วิทยากร: 1) ดร.จริยา บัวเจริญ รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ
2) ดร.นรินทร์ จันทวงศ์ นักมาตรวิทยาชำนาญการ กลุ่มงานมาตรวิทยานาโน
AOAC Thailand Section’s Forum on Cannabis Issues in Thailand
Topic 1. กัญชาเสรีในมิติทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำได้จริงหรือ?
Free Cannabis Policy for All, with the Harness of Medical Sciences Missions, Is It Possible?
Topic 2. เจาะลึกการวิเคราะห์สารสกัดกัญชา
Trends and Challenges of Cannabis based Analytical Techniques for Medical Purposes.
12.00-13.00 ลงทะเบียน
13.00-13.30 กล่าวเปิดงานโดย นายก สมาคม เอ โอ เอ ซี ประเทศไทย
13.30-14.30 บรรยาย Topic 1 (1 ชั่วโมง)
14.30-16.30 บรรยาย Topic 2 (2 ชั่วโมง)
Details :
Topic 1 : แนวโน้มการพัฒนาสารสกัดกัญชาและการประยุกต์ใช้สารสกัดกัญชาในทางการแพทย์
Topic 2 : การตรวจวิเคราะห์หาสารออกฤทธิ์ที่สำคัญในสารสกัดกัญชาและการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนเพื่อบ่งบอกคุณภาพและความปลอดภัยของสารสกัดกัญชา
MR 217
Room Wednesday September 25, 2019 Thursday September 26, 2019 Friday September 27, 2019
MR 217 National Institute of Metrology
(NIMT)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Institute of Food Research and Product Development (IFRPD)
Thai Society for Biotechnology
(TSB)
Morning 09.00-12.00 ISO17025:2017 ส่งผลกระทบอย่างไรกับห้องปฏิบัติการ
โดย ร.อ.บรรจบ สุขทัต อดีตรักษาการผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
10.00-11.00 เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร หมายถึง เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคในมนุษย์และสัตว์ ยกตัวอย่างเช่น เชื้อแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษ ซึ่งพบการปนเปื้อนอยู่ในอาหารและน้ำ เช่น เชื้อ Salmonella spp. ซึ่งในอุตสาหกรรมอาหาร จะต้องมีการตรวจคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เพื่อปลอดภัยของผู้บริโภค
Speaker: Ms.Kanokwan Onwan
11.00-12.00 ความสำคัญของการแสดงข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ในฉลากอาหาร (Food Allergen Labeling) เพื่อให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีสารก่อภูมิแพ้ที่ตนเองแพ้ ข้อมูลปัจจุบันของประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการแสดงสารก่อภูมิแพ้บนฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ รวมทั้งการวิเคราะห์ทดสอบหาปริมาณสารก่อภูมิแพ้ในอาหารด้วยเทคนิค ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay)
Speaker: Ms. Pailin Chamnansin
BIC 2019 “Thailand Energy Update”
09.30-09.50 ลงทะเบียน
09.50-10.00 กล่าวเปิดการประชุม โดย รศ.ดร. เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
ผู้อำนวยการแม่ข่ายงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10.00-10.30 โครงการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพจากน้ำมันปาล์มผ่านดีออกซิจิเนชันและไอโซเมอไรเซชัน
โดย รศ.ดร. นพิดา หิญชีระนันทน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.30-11.00 โครงการพัฒนากระบวนการเตรียมเชื้อยีสต์เริ่มต้นและกระบวนการหมักกากน้ำตาลอ้อยที่ความเข้มข้นสูงโดยยีสต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอล
โดย รศ.ดร. เทพปัญญา เจริญรัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11.00-11.30 โครงการปรับปรุงวิธีปรับสภาพชีวมวลโดยใช้วิธีทางชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตพลังงานทดแทน
โดย รศ.ดร. กนก รัตนะกนกชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11.30-12.00 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลานิลเชิงพาณิชย์ด้วยระบบการผลิต ความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์
โดย รศ.ดร. อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.30 โครงการการผลิตร่วมเอทานอลและแก๊สเชื้อเพลิงจากฟูเซลออยล์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากโรงงานเอทานอล
โดย รศ.ดร. ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13.30-14.00 โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตไบโอเจ็ทจากเอทานอลแบบต่อเนื่องด้วยไมโครเทคโนโลยี
โดย ดร. ยุทธนา ฐานมงคล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
14.00-14.30 โครงการการเร่งปฏิกิริยาการเปลี่ยนไบโอเอทานอลเป็นไบโอเจ็ท
โดย รศ.ดร. อาทิตย์ อัศวสุขี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
14.30-15.00 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเติมออกซิเจนอัตโนมัติบนทุ่นลอยสำหรับบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ แบบใช้พลังงานต่ำและไม่มีการขับเคลื่อนทางกล
โดย ดร. บุญธง วสุริย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15.00-15.30 โครงการระบบผนังอาคารและบ้านพักอาศัยที่มีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่ดีโดยทำมาจากไม้โตเร็วและพืชพลังงาน
โดย นายประชุม คำพุฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
15.30-16.00 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยใช้ความยาวคลื่นแสงตามความต้องการของพืชสู่ระบบการผลิตแบบพลังงานต่ำ
โดย นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร
Afternoon National Institute of Metrology
(NIMT)
13.00-16.00 ความดันกับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และการทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน
โดย ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล
วิทยากร:
1) คุณลิขิต ใสหนู หัวหน้ากลุ่มงานกลศาสตร์ของไหล
2) คุณเชวง คำนวนศักดิ์ นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ
กลุ่มงานกลศาสตร์ของไหล
MR 218
Room Wednesday September 25, 2019 Thursday September 26, 2019 Friday September 27, 2019
MR 218 Toxicology Toxicology Metrology Society of Thailand
(MST)
Morning การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 9 (NCT9)
The 9th National Conference in Toxicology (NCT9)
“Update in toxicology for safe life”
08.00-09.00 ลงทะเบียน
09.00-09.15 พิธีเปิดและมอบรางวัลประกวดผลงานนวัตกรรม
09.15-10.00 Special lecture 1: Current Food safety issues in Asia
Dr. Jih-Heng Li, President, The Toxicological Society of Taiwan, Director, School of Pharmacy/Substance and Behavior Addiction Research Center, Kaohsiung Medical University, Taiwan
10.00-10.45 Special lecture 2: GLP development in toxicological laboratories of Thailand: current situation
ดร.สุมล ปวิตรานนท์
10.45-11.15 อาหารว่าง (coffee break)
11.15-12.00 Special lecture 3: Alternative toxicology testing for regulatory purpose
Dr. Jahangir Bin Kamaldin, Universiti Sains Malaysia
12.00-14.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
ชมนิทรรศการงาน Thailand LAB2019 และโปสเตอร์แสดงผลงานวิชาการ
13.30-14.00 ประชุมสมาชิกสามัญประจ าปี พ.ศ.2561-2562 สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย
14.00-16.30 Symposium 1 Cannabis: benefits and risk
– Cannabis: Fact and fiction
รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต (สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล)
– Risk aspect of Cannabis uses
ผศ.นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ (รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
– Pharmacological benefit of Cannabis
อาจารย์ ดร.ภก. อนันต์ชัย อัศวเมฆิน (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต ดำเนินรายการ
อาหารว่าง (Coffee break)
การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 9 (NCT9)
The 9th National Conference in Toxicology (NCT9)
“Update in toxicology for safe life”
09.00-10.30 Symposium 2: Risk communication in food and occupational safety
– Risk communication for food safety
รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต (สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล)
– Risk communication in occupational health
ดร.นลินี ศรีพวง (กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค)
รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต ดำเนินรายการ
10.30-11.00 อาหารว่าง (Coffee break)
11.00-12.00 Symposium 3: Public risk communication in Thai context
คุณพีรพล อนุตรโสต (รายการชัวร์ก่อนแชร์ บมจ.อสมท.)
คุณศิริพร โกสุม (นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ขรก.บำนาญ สถาบันโภชนาการ)
คุณศิริพร โกสุม ดำเนินรายการ
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
ชมนิทรรศการงาน Thailand LAB2019 และโปสเตอร์แสดงผลงานวิชาการ
13.00-14.30 Symposium 4: The killing wind- when air becomes poisonous
พญ. ณัฐฐาศิริ รัฐประเสริฐ (รพ.มหาราช นครราชสีมา)
รศ.พญ.สุดา วรรณประสาท (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
พญ. เมษญา ชาติกุล (รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี)
รศ.พญ.สุดา วรรณประสาท ดำเนินรายการ
14.30-15.15 Special lecture 4: Cancer immunotherapy
ผศ.นพ. สืบพงศ์ ธนสารวิมล (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
15.15-15.30 ปิดการประชุม
อาหารว่าง
09.00 – 12.00 การใช้ Decision rule สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ ISO/IEC 17025:2017
วิทยากร: พลอากาศตรี เพียร  โตท่าโรง กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ
Afternoon Metrology Society of Thailand
(MST)
13.00 – 15.30 การวิเคราะห์สารสำคัญในกัญชาไทย – ความสำคัญและปัญหาในการวิเคราะห์
วิทยากร: คุณณปภา  สิริศุภกฤตกุล เภสัชกรเชี่ยวชาญ  สำนักยาและวัตถุเสพติด จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
MR 219
Room Wednesday September 25, 2019 Thursday September 26, 2019 Friday September 27, 2019
MR 219 Toxicology Toxicology National Science and Technology Development Agency
(NSTDA)
Morning การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 9 (NCT9)
The 9th National Conference in Toxicology (NCT9)
“Update in toxicology for safe life”
08.00-09.00 ลงทะเบียน
09.00-09.15 พิธีเปิดและมอบรางวัลประกวดผลงานนวัตกรรม
09.15-10.00 Special lecture 1: Current Food safety issues in Asia
Dr. Jih-Heng Li, President, The Toxicological Society of Taiwan, Director, School of Pharmacy/Substance and Behavior Addiction Research Center, Kaohsiung Medical University, Taiwan
10.00-10.45 Special lecture 2: GLP development in toxicological laboratories of Thailand: current situation
ดร.สุมล ปวิตรานนท์
10.45-11.15 อาหารว่าง (coffee break)
11.15-12.00 Special lecture 3: Alternative toxicology testing for regulatory purpose
Dr. Jahangir Bin Kamaldin, Universiti Sains Malaysia
12.00-14.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
ชมนิทรรศการงาน Thailand LAB2019 และโปสเตอร์แสดงผลงานวิชาการ
13.30-14.00 ประชุมสมาชิกสามัญประจ าปี พ.ศ.2561-2562 สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย
14.00-16.30 Symposium 1 Cannabis: benefits and risk
– Cannabis: Fact and fiction
รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต (สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล)
– Risk aspect of Cannabis uses
ผศ.นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ (รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
– Pharmacological benefit of Cannabis
อาจารย์ ดร.ภก. อนันต์ชัย อัศวเมฆิน (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต ดำเนินรายการ
อาหารว่าง (Coffee break)
การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 9 (NCT9)
The 9th National Conference in Toxicology (NCT9)
“Update in toxicology for safe life”
09.00-10.30 Symposium 2: Risk communication in food and occupational safety
– Risk communication for food safety
รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต (สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล)
– Risk communication in occupational health
ดร.นลินี ศรีพวง (กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค)
รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต ดำเนินรายการ
10.30-11.00 อาหารว่าง (Coffee break)
11.00-12.00 Symposium 3: Public risk communication in Thai context
คุณพีรพล อนุตรโสต (รายการชัวร์ก่อนแชร์ บมจ.อสมท.)
คุณศิริพร โกสุม (นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ขรก.บำนาญ สถาบันโภชนาการ)
คุณศิริพร โกสุม ดำเนินรายการ
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
ชมนิทรรศการงาน Thailand LAB2019 และโปสเตอร์แสดงผลงานวิชาการ
13.00-14.30 Symposium 4: The killing wind- when air becomes poisonous
พญ. ณัฐฐาศิริ รัฐประเสริฐ (รพ.มหาราช นครราชสีมา)
รศ.พญ.สุดา วรรณประสาท (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
พญ. เมษญา ชาติกุล (รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี)
รศ.พญ.สุดา วรรณประสาท ดำเนินรายการ
14.30-15.15 Special lecture 4: Cancer immunotherapy
ผศ.นพ. สืบพงศ์ ธนสารวิมล (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
15.15-15.30 ปิดการประชุม
อาหารว่าง
9.30 ลงทะเบียน
10.00 – 12.00 TTRS เทคโนโลยีมีอันดับ สู่ศักยภาพธุรกิจผู้ประกอบการไทย เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน
Afternoon
MR 220
Room Wednesday September 25, 2019 Thursday September 26, 2019 Friday September 27, 2019
MR 220 Thailand Center of Excellence for Life Sciences
(TCELS)
Thailand Center of Excellence for Life Sciences
(TCELS)
Thailand Center of Excellence for Life Sciences
(TCELS)
Morning 9.30-10.40 Trends & Opportunities in Digital Health Market
Panelists
Mr Akshat Kshetrapal, Director Rockstart Health Accelerator, The Netherland
Dr. Phichai Rattanarojsakul, MD, Deputy ECO, Chief Innovation Officer, Bangpakok and Piyavate Hospital, Thailand
Assist. Prof. Korpong Rookkapan, MD, Chief Operating Officer, Bumrungrad International, Thailand
Moderator
Mr. Mark Punyanitya, Co-Founder, President, CEO, PhenoMx, Inc., USA

10.40-11.00 Break

11.00- 12:30 Key Session: Cancer Immunotherapy Cancer immunotherapy experience in Thailand
Prof. Suradej Hongeng, MD, Department of Pediatrics, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand
Haploidentical NK therapy in high risk AML
Dr. Koramit Suppipat, MD, Stem Cell and Cell Therapy Center, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand
Cellular immunotherapy for cancer
Dr. Mutita Junking, Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University, Thailand
Personalized Neo-antigen Vaccine
Dr. Suleepon Uttamapinan, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand
CAR-T Therapy for B-cell Malignancies
Dr. Usanarat Anurathapan, MD, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University, Thailand
Nanoparticle delivery for precision neoantigen vaccination against cancer
Dr. Che-Ming Hu, Associate Research Fellow, Academia Sinica, Taiwan

12:30–13.30 Lunch

13:30–15.00 APEC Rare Disease Network: A Multisectoral Collaboration Solving the Challenges of Rare Diseases
Prof Matthew Bellgard, Chair, APEC LSIF Rare Disease Network; Director, eResearch, Queensland University of Technology (QUT), Australia
Prof. Vorasuk Shotelersuk, Director, Center of Excellence for Medical Genomics, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand
Dr. Duangrurdee Wattanasirichaigoon, MD, Professor of Pediatrics, Chief of Division of Medical Genetics, Department of Pediatrics, Deputy Dean for
Graduate Education, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
Mr. Kosol Kongngamkam, Head of Market Access Head sanofi-aventis (Thailand) Ltd.

15.00-15.20 Break

15:20–16.30 Thailand Life Sciences Business Investment Support
Panelists
Dr. Tares Krassanairawiwong, Secretary-General Thai Food and Drug Administration
Dr. Nares Damrongchai, CEO Thailand Center of Excellence for Life Sciences
Mr. Chokedee Kaewsang, Deputy Secretary General Thailand Bard of Investment (BOI)

Bio-Medical Research Funding Opportunities

9:30-12:30 Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation (SEA-EU JFS)
Introduction to the Southeast Asia Joint Funding Scheme and 4th Joint Innovation Call for Proposals
Mr. Hans Westphal, Service Delivery Manager The SEA-EU JFS

Presentation of Project Ideas from 7 European Investigators and One-on-One Meetings (To look for ASEAN partners to develop proposals for 4th Call)
❖ Ways to improve the data integration and processing (big data, machine learning / AI) of Infectious Disease events
Mr. Jorge Cortell, CEO, Kanteron Systems, Spain
❖ Performing a clinical trial to show the safety and efficacy of the Ruti therapeutic vaccine to improve the standard antibiotic treatment
Ms. Rue Claros, CEO, ARCHIVEL FARMA, S.L., Spain
❖ Development of quickly usable antimicrobial systems
Mr. Fabienne Dumoulin, Associate Professor, Gebze Technical University, Turkey
❖ Development of a novel medical treatment for urinary tract infections
Mr. Rosendo Garganta, CEO, Devicare, Spain
❖ Development of rapid diagnostic test kits for vector borne diseases threating both Europe and Southeast Asia like Crimean congo hemorrhagic fever, japan encephalitis viruses and other newly emerging vector borne diseases.
Dr. İbrahim SÖZDUTMAZ, Ass. Prof. / Co-founder and director Erciyes University and Klonbiyotek Biyoteknoloji, Turkey

12:00-13.00 Lunch

13:00-14.00 Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation (SEA-EU JFS)
❖ Medical device which performs advanced semen analysis for in vitro fertilization (IVF) procedures and fertility treatments
Mr. Burak Ozkosem, CEO, PERA LABS, Turkey
❖ Development of rapid, sensitive and on-site detection system for microorganisms that cause infection due to climate change and also not routinely analyzed
Mr. Esra Agel, Project Manager, TUBITAK Marmara Research Center Material Enstitude, Turkey

14:00-14.20 Break

14:20-15.30 Spain-Thailand Joint Research Funding
Mr. Adrián Gutiérrez, Head of Science & Technology Department at Embassy of Spain – CDTI´s Chief Representative for India and Southeast Asia
Ms. Angeles Valbuena, Head of the Department of External Technological Action Centre for the Development of Industrial Technology (CDTI), Spain

Project Ideas from Spain companies (To look for ASEAN partners to develop proposals) Thailand& Spain Innovation Program in Life Sciences First Call Launching

15:30-15.50 Break

15:50-16.30 EURAXESS ASEAN: Research Funding & Fellowship Opportunities
Mr. Simon Grimley, Regional Representative, EURAXESS, Thailand

9:30-12:00 Modified Drug Development and Market in Asia
MOU Signing Ceremony on Modified Drug Development
Key Remarks:
National Science and Technology Development Agency (NSTDA)
Thailand Center of Excellence for Life Sciences (TCELS)

Presentations
Dr. Sarayoot Eaimkhong, Senior Consultant Technology Management Center, National Science and Technology Development Agency (NSTDA), Thailand
Ms. Nalinratt Dhiraouransakun, Bureau of Drug Control, Thai Food and Drug Administration
Mrs. Nipaporn Gulpanich, Business Development Manager, Polipharm Co. Ltd. Thailand

12:00-13.30 Lunch

13:30-16.30 Key Session: Regulatory Updates on ATMPs
Ms. Ruth Choo Ai Lee, Associate Director, Public Policy and Regulatory Affairs United States Pharmacopeia (USP), Singapore
Mr. Wittawat Viriyabancha, Bureau of Drug Control, Thai Food and Drug Administration
Dr. Shu-Han Su, Reviewer, Taiwan Food and Drug Administration
Dr. Agne Vaitkeviciene, Foreign Affairs Associate Member, Lithuanian Biotechnology Association
Ms. Hui Ming Chua, Senior Principal Assistant Director (Biotechnology & Biosimilar) Centre for Product Registration, National Pharmaceutical Regulatory Agency, Ministry of Health Malaysia

Afternoon
MR 221
Room Wednesday September 25, 2019 Thursday September 26, 2019 Friday September 27, 2019
MR 221 Thailand Center of Excellence for Life Sciences
(TCELS)
Thailand Center of Excellence for Life Sciences
(TCELS)
Thailand Center of Excellence for Life Sciences
(TCELS)
Morning International Business Forum & Partnering

9:30-11.00 Company Presentations – Korea
(10 mins presentation and 5 min Q&A each)
9.30-9.45: Surgical Video Analysis Platform (SurgVACS and SurgStory)
Mr. Laurent Kim, CEO, MTEG Co. Ltd.
9.45-10.00: 3D Platform for Doctors to Create Professional Scientific/biological Images
Mr. Wooheock Kwon, PAPERROB Co., Ltd.
10.00-10.15: RealTime BioParticle Counter
Mr. Mah Yin, Mediaever Co., Ltd.
10.15-10.30: Ophthalmic Laser Surgical Planning Software
Mr. Kisung Park, WellC Co., Ltd.
10.30-10.45: STER LINE WAY (Infusion Set)
Mr. Young-Mo Hwang, HIMSS Inc.
10.45-11.00: Innovative Planform Technologies in Molecular Diagnostics
Mr. Yong-Jig Cho, Representative, WizTul BioLabs

11.00-11.30 Break

11.30-12.00: Advanced Medical & Pharma Analysis
Mr. Amer Ebied, President, PolyAnalytik Inc., Canada
12.00-12.30: Bara Scientific Co., Ltd., Thailand

12:30–13.30 Lunch

13:30–16.30 Company Presentations
(15 mins presentation and 5 mins Q&A each)
13.30-13.50: Novel technologies to allow allogeneic cell transplantation and to protect yeast and bacteria from stomach acid and environmental stress
Dr. Brian Salmons, CEO, President and a Founder, Austrianova, Thailand and Singapore
13.50-14.10: Kanteron Systems, Spain
14.10-14.30: Wellness Smart City
Dr. Kobkan Junhasavasdikul, Chief Medical Officer, Jin Wellbeing, Thailand
14.30-14.50: Total solution in prevention, screening, monitoring on chronic diseases and cancers management
Ms. Karen Tseng, Bio Preventive Medicine Corp, Taiwan
14.50-15.10: Increasing the availability of vaccines and biotherapeutics to address global health challenges
Mr. Jakub Wielgomas, Head of Sales, Univercells, S.A., Belgium
15.10-15.30: Bioindustry Park, Italy
15.30-15.50: The UNICORN system-New Molecular Entity Generator Platform for Unmet Medical Needs
Ms. Yvonne Huang, General Manager, International Business Division Aquavan Technology, Taiwan
15.50-16.10: ARCHIVEL FARMA, Spain
16.10-16.30: Devicare, Spain

Becoming New API Producer from Pharmaceutical Resources

9.30-10.00 Open Innovation Platform for Drug Discovery and Development in ASIA
Dr. Nares Damrongchai, CEO, Thailand Center of Excellence for Life Sciences

10.00-10.30 JPMA Initiative on Drug Discovery
Dr. Hasuoka Atsushi, Chair, APAC Drug Discovery Alliance Expert Working Group, JPMA, Japan

10.30-11.00 Natural Products Research and Drug Discovery in Malaysia
Assoc. Prof. Dr. Najihah Mohd Hashim, Head of CENAR, Centre for Natural Products Research and Drug Discovery, University of Malaya, Malaysia

11.00-11.30 Natural Products Research and Drug Discovery in Indonesia
Dr. Kholis Abdurachim Audaha, Vice Director for Research/ President of Indonesian Society for Bioinformatics and Biodiversity (ISBB/MABB, Swiss German University, Tangerang, Indonesia

11.30-12.00 Recent Perspectives on the Medicinal Potential of Ginger
Dr. Suparerk Borwornpinyo, Director, Excellent Center for Drug Discovery, Thailand

12:00-13.30 Lunch

13:00-13.30 Natural Products Research and Drug Discovery in Spain
Dr. Olga Genilloud, Scientific Director, Fundación MEDINA, Spain

13.30-14.00 Bridging the Gap between Drug Discovery and Clinical Development from Natural Resources

14.00-14.30 Updated Regulatory Requirements for Pharmaceutical Registration in Thailand 4.0
Thai Food and Drug Administration

14.30-16.30 Roundtable Discussion: Challenges in Implementing Drug Discovery and Development Industry in Thailand.

10:00-10:40 Life-changing Health Solutions with AI and Nutrigenomic / Probiotic Nuritas Company, Ireland

10.40-11.00 Break

11.00-12.00 Company Presentation
11.00-11.30: CELLiST
Mr. Hyunjick Lee, General Manager, Ajinomoto Genexine Co., Ltd., Korea
11.30-12.00: Spanish Company

12:00-13.30 Lunch

13:30-16.30 Pitch & Partner
13.30-14.00: Special Talk: What do VCs look for in Life Science Startups?
Mr. Ted P. Thirapatan, Partner Creative Ventures, USA
14.00-15.50: Startup Pitching with Rewards
(5 minutes for pitching with 3 minutes for Q&A)
Team 1: Atapy
Team 2: einSense
Team 3: Got it Solution
Team 4: Panacura
Team 5: PetStem
Team 6: SC Healthtech
Team 7: Stepsole
Team 8: Sound therapy
Team 9: CellDx Co.,Ltd
Team 10: PratumRaksa
15.50-16.20: Break
16.20-16.40: Winners and Rewards

Afternoon
Room A
Room Wednesday September 25, 2019 Thursday September 26, 2019 Friday September 27, 2019
Conference Room A Post Graduate Foundation in Veterinary Science – Mahidol University
(PGF-VSMU)
The Thai Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians
(TAVLD)
Morning 08.45 – 09.00 Registration
09.00 – 10.30 CKD-MBD (CKD-mineral and bone disorder): Diagnosis and management for the disturbances of mineral metabolism in dogs with chronic kidney disease (CKD)
โดย อ.ดร.สพ.ญ.น้ำผึ้ง สื่อมโนธรรม
(การเสียสมดุลของแร่ธาตุอาทิ calcium, phosphorus และ magnesium พบได้บ่อยในสุนัขที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรัง เนื่องจากประสิทธิภาพการทำงานของไตในการควบคุมแร่ธาตุเหล่านี้ลดลง การเข้าใจถึงพยาธิสรรีวิทยาที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการวางแผนการรักษาที่มีประสิทธิผล)
10.30 – 11.00 Coffee Break
11.00 – 12.00 Is protein in urine cause for concern? When is the best time to start anti-proteinuric therapy?
โดย อ.ดร.สพ.ญ.น้ำผึ้ง สื่อมโนธรรม
(การพบโปรตีนในปัสสาวะเกิดได้จากหลายสาเหตุ และมีหลายระดับความรุนแรง การเข้าใจกลไกของการเกิดภาวะนี้ รวมถึงวิธีการเก็บตัวอย่าง และ เลือกวิธีการตรวจที่ถูกต้อง เหมาะสม จะช่วยในกระบวนการตัดสินใจในการวางแผนและติดตามผลการรักษา)
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 The importance of measuring ionized calcium in characterizing calcium status in dogs and cats: Hypercalcemia of malignancy
โดย ผศ.น.สพ.รุ่งโรจน์ โอสถานนท์
(ภาวะ paraneoplasic hypercalcemia เป็นภาวะที่พบได้ในโรคเนื้องอกหลายชนิด และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมของสัตว์ป่วย ดังนั้นการวินิจฉัยที่รวดเร็วและถูกต้อง เพื่อวางแผนการรักษาจึงมีความจำเป็นและสำคัญสำหรับสัตว์ป่วย)
14.30 – 15.00 Coffee Break
15.00 – 16.30 The importance of measuring ionized calcium in characterizing calcium status in dogs and cats: Primary hypoparathyroidism
โดย ผศ.น.สพ.รุ่งโรจน์ โอสถานนท์
(ภาวะ hypocalcemia จาก primary hypoparathyroidism เป็นภาวะที่พบได้ไม่บ่อยนัก แต่มีความสำคัญและมักจะถูกมองข้าม หากเข้าใจกระบวนการทางพยาธิสรีรวิทยาก็จะสามารถตรวจวินิจฉัยได้ไม่ยาก และพบผลตอบสนองต่อการรักษาทางยาในระยะยาวที่ดี)
Novel Research & Innovation Laboratories in Animal Science:
The Aftermath of ISWAVLD 2019
9.30-10.00 ลงทะเบียน
10.00-10.30 Novel Research and Innovation Laboratories in Animal Science (Thai)
รศ.สพ.ญ.ดร.กรรณาภรณ์ สุริยผล
หน่วยชีวเคมี ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.30-11.00 Rapid detection of the sulfomethazine in pig body fluids and tissues by paper spray mass spectrometry (Thai)
คุณสุรเศรษฐ์ สุรฤทธิ์เดชาชัย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.00-11.30 Hair follicle penetration of topical applied proretinol nanoparticle using confocal laser scanning microscope (Thai)
สพ.ญ.ดร.เบญจพร ลิ้มเจริญ
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.30-12.00 Determination occurrence of antimicrobial resistance in different swine farm management system by using TaqMan array card (Thai)
คุณสุพร ผลวัฒน์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
12.00-12.30 Salivary proteomics of canine oral tumors using MALDI-TOF mass spectrometry and LC-tandem mass spectrometry (Thai)
น.สพ.เศกรินทร์ พลอยเพ็ชร์
หน่วยชีวเคมี ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Afternoon Department of Livestock Development
(DLD)
Criteria for Laboratory for Export of Animal Products and Animal Feed
13.00-13.30 Registration
13.30-14.15 บทบาทของห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ในการควบคุม ดูแล และกำกับกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์
นางฉันทนี บูรณะไทย รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
14.15-15.00 บทบาทของห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์กับการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
นางสุทธิพร พิริยายน ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
15.00-15.45 บทบาทของห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ในการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร
นายพิเชษฐ์ กุมภาว์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์
15.45-16.30 กรมปศุสัตว์ กับการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์
นายสรเฉลิม ศักดิ์ศรี นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ
Room B
Room Wednesday September 25, 2019 Thursday September 26, 2019 Friday September 27, 2019
Conference Room B AOAC Contest & ASEAN Food Safety Forum ISO/ IEC 17025: 2017
Morning AOAC Contest #5: Microbiological and Chemical Proficiency Test
10:00-10:30 Registration
10:30-11:00 Opening remark
11:00-12:00 Answer the Test and Award Ceremony
INNOLAB forum special: ISO/IEC 17025 – 2017: IQA
Trainer: Mr. Somboon Akeviriyakit
10:00-10:30 Registration
10:30-12:00 ISO/IEC 17025 – 2017: IQA
13:30-16:30 ISO/IEC 17025 – 2017: IQA
Afternoon Food Microbiology Contest  AOAC Contest & ASEAN Food Safety Forum
Food Microbiology Contest #3
12:30-13:00 ลงทะเบียน
13:00-14:00 สอบ
14:00-14:15 กล่าวต้อนรับ
“Microbiology Vision”
– คุณพชร สังข์ทอง ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ
แผนกจุลชีววิทยา บริษัท เทอร์โม ฟิชเชอร์ ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
– ผศ.ดร. วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร
– คุณสรเฉลิม ศักดิ์ศรี นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
– ผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ
14:15-15:00 เฉลยข้อสอบกับ ผศ.ดร. ปุณณาณี สัมภวะผล
อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15:00-15:15 มอบรางวัล และถ่ายภาพร่วมกัน
ASEAN Food Safety Forum #7
13:30-14:00 Registration
14:00-14:15 Opening remark
Asst.Prof.Dr. Warapa Mahakarnjanakul, KU-FIRST
14:15-15:00 Update on ASEAN Food Safety Regulations
15:00-15:45 Food Recall and International Regulation Compliance
15:45-16:00 Q&A and end of the forum
Interactive LAB
Time/Date Wednesday September 25, 2019 Thursday September 26, 2019 Friday September 27, 2019
10.00-11.00 hrs.

“Solid Sample Analysis by Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)”
Phoenix Scientific Co., Ltd.

“The Safety of Laboratory Gas Control System” GENSTAR TECHNOLOGIES CO., INC.
11.15-12.15 hrs. “Benefits of Metrohm Spectroscopy”
Metrohm Siam Ltd.
“How to select the right Milling Machine”
Color Global Co., Ltd.
“Analytical Solution for Regulated Cannabis testing” Waters Pacific Pte Ltd
13.00-14.00 hrs. “Effective Cannabinoid Purification by Flash Chromatography”
“Total Solution for Cannabis Testing”
Bara Scientific

“การวิเคราะห์ความคงตัวและอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ของเหลว ด้วยหลักการ Dynamic light scattering” (Product stability and Shelf life Analysis by Dynamic light scattering technique)
บริษัท โอเมก้า ไซน์แอนติฟิค (ประเทศไทย) จำกัด

14.15-15.15 hrs. “เครื่องวัดสี นวัตกรรมใหม่ที่อ่านเหมือนดวงตามนุษย์มากที่สุดในโลก (เปิดตัวที่นี่)”
Color Global Co., Ltd.
“Mycotoxin risk assessment: Telling the full story” Romer Labs
15.30-16.30 hrs. “Experience New Benchmarks with Shimadzu Latest UHPLC”
“Latest updates on Surface analysis with XPS”
Bara Scientific

Presentation Files

Speakers

Ms. Rina Lue
Topic: Analytical Solution for Regulated Cannabis testing

Prof. Yong Poovorawan
Topic: “Large scale outbreak of Chikungunya, Thailand, 2018 - 2019”

Prof. Supan Fucharoen, MT, Ph.D
Topic: โครงการการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ

Prof. Matthew Bellgard
Topic: APEC Rare Disease Network: A Multisectoral Collaboration Solving the Challenges of Rare Diseases

Prof. Dr. Prasert Auewarakul
Topic: “New hope for Dengue vaccine”

Ms. Ruth Choo Ai Lee
Topic: Regulatory Updates on ATMPs

Mrs. Sutthiporn Phiriyayon
Topic: บทบาทของห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์กับการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

Mr. Sornchalerm Suksri
Topic: กรมปศุสัตว์ กับการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์

Mr. Ronaldo E. Puno
Topic: MT educational system, Licensing and Area of working in Republic of Philippines

Mr. Pichet Koompa
Topic: บทบาทของห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ในการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร

Mr. Mark Punyanitya
Topic: Artificial Intelligence and Big Data in Medical Imaging

Mr. Joseph Damond
Topic: Global Life Sciences Outlook

Mr. Akshat Kshetrapal
Topic: Trends & Opportunities in Digital Health Market

Mr. Adrián Gutiérrez
Topic: Spain-Thailand Joint Research Funding

Prof. Dr. Wasun Chantratita
Topic: Partnering Model for Medical Genomics in Southeast Asia

Dr. Salakchit Chutipongvivate
Topic: เกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภท “คลินิกเทคนิคการแพทย์”

Dr. Nares Damrongchai
Topic: Thailand Life Sciences Business Investment Support

Dr. Jih-Heng Li
Topic: Food safety issue in Asia

Dr. Chantanee Buranathai
Topic: บทบาทของห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ในการควบคุม ดูแล และกำกับกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์

Dr. Agne Vaitkeviciene
Topic: Regulatory Updates on ATMPs

Ben Goh
Topic: "Mycotoxin risk assessment: Telling the full story"

Asst. Prof. Dr. Warapa Mahakarnjanakul
Topic: ASEAN Food Safety Forum #7

Assoc. Prof. Dr. Penjit Srinophakun
Topic: BIC 2019 “Thailand Energy Update”

Assoc. Prof. Dr. Neti Waranuch
Topic: Medical Cannabis Development and Pathway to Market

Assoc. Prof. Songsak Srianujata
Topic: Cannabis: Fact and fiction

Assoc. Prof. Dr. Najihah Mohd Hashim
Topic: Natural Products Research and Drug Discovery in Malaysia

Assoc. Prof. Dr. Kornkanok Ingkaninan
Topic: Medical Cannabis Development and Pathway to Market

Assoc. Prof. Dr. Gunnaporn Suriyaphol
Topic: Novel Research and Innovation Laboratories in Animal Science (Thai)

Mr. Surased Suraritdechachai
Topic: Rapid detection of the sulfomethazine in pig body fluids and tissues by paper spray mass spectrometry (Thai)

Dr. Benchaphorn Limcharoen
Topic: Hair follicle penetration of topical applied proretinol nanoparticle using confocal laser scanning microscope (Thai)

Ms. Suporn Pholwat
Topic: Determination occurrence of antimicrobial resistance in different swine farm management system by using TaqMan array card (Thai)

Mr. Sekkarin Ploypetch
Topic: Salivary proteomics of canine oral tumors using MALDI-TOF mass spectrometry and LC-tandem mass spectrometry (Thai)

Dr. Watson Ariyaphuttarat
เสวนา : ถอดรหัสการเข้าตลาดภาครัฐด้วยโครงการบัญชีนวัตกรรมไทย

Dr. Noppadol Pothita
เสวนา : ถอดรหัสการเข้าตลาดภาครัฐด้วยโครงการบัญชีนวัตกรรมไทย

Mr. Prapan Vilailert
เสวนา : ถอดรหัสการเข้าตลาดภาครัฐด้วยโครงการบัญชีนวัตกรรมไทย

Dr. James A. Kaufman
Topic: One Day Training Course on “Enhancing Laboratory Safety”

Dr. Prapaipit C. Ternai
Topic: One Day Training Course on “Enhancing Laboratory Safety”

Ms. Warunee Fangtawanit
Topic: ความรู้เบื้องต้นของพลาสติกและการทดสอบ (Introduction to Plastics and Testing)

Ms. Suladda Deawtong
Topic: ความรู้เบื้องต้นของพลาสติกและการทดสอบ (Introduction to Plastics and Testing)

Dr. Prawate Kluaypa
Topic: การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีสำหรับการสอบเทียบ (Method Validation for Calibration)

นางสาวสุวศรี เตชะภาส
หัวข้อ: การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศด้านการวิเคราะห์ทดสอบในยุค Thailand 4.0

นางสาวกัญญากานต์ ต่วนชื่น
หัวข้อ: การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศด้านการวิเคราะห์ทดสอบในยุค Thailand 4.0

ดร.ณัฐกานต์ เกตุคุ้ม
หัวข้อ: การสร้างแนวปฏิบัติการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการของอุตสาหกรรมเคมี
ในประเทศไทย

ดร.วันดี ลือสายวงศ์
หัวข้อ: การพัฒนาและเสริมสร้างความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทดสอบเคมีตามมาตรฐานสากล

ดร.พจมาน ท่าจีน
หัวข้อ: กฎการตัดสินใจ

© Copyright - Thailand LAB INTERNATIONAL 2018