Short news snippets about updated program, new exhibitors, speakers, pics etc.

ไทยแลนด์ แล็บ ทีมร่วมรับประกาศนียบัตรและรวมรับฟังสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “บนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงสู่ TISTR 4.0”

เตรียมพร้อมสู่ไทยแลนด์ยุคดิจิตัล – ไทยแลนด์ แล็บ ทีมร่วมรับประกาศนียบัตรและรวมรับฟังสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “บนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงสู่ TISTR 4.0” (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย(วว.)) ภายในงานได้อัพเดทข่าวสารใหม่ๆ พบปะบุคลากร วว. และแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปีขององค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) เป็นส่วนหนึ่งของงานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2017 ร่วมพูดคุยกับเชี่ยวชาญได้ ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ ไบเทค บางนา

Population Aging Matters

Nowadays, 13% of global population are above 60 years old. WHO projected that over 65-year-old populations around the world will increase to 1 billion – 1 in every 8 of the earth’s inhabitants. Significantly, the most rapid increases in the 65-and-older population are occurring in developing countries. Some governments have begun to plan for the long term, but most have not. NDCs are becoming a growing burden. Chronic non-communicable diseases are now the major cause of death among older people in both more developed and less developed countries.

 

That is why the scientific researchers are very important on development of pharmaceutical, medical devices and medical services are very important. Technology can have a positive impact on the living environments and routine life activities of older adults.

 

Let’s see how the scientific instrument eases the researchers and learn more on useful seminars about the cutting-edge technology including international regulations in Thailand LAB INTERNATIONAL 2017 at BITEC, Bangkok.

สถานการณ์ แนวโน้ม กฎระเบียบ การวิจัยพัฒนา และการวิเคราะห์สารอาหาร

Fortifying the World
สถานการณ์ แนวโน้ม กฎระเบียบ การวิจัยพัฒนา และการวิเคราะห์สารอาหาร

การเติมสารอาหารลงไปในอาหารนั้นมีมานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเติมวิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโนที่จำเป็น และโปรตีน ลงไปในอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชากรให้เป็นไปตามพื้นฐานทางโภชนาการ แต่ปัจจุบัน ประชากรโลกกว่า 2 พันล้านคนยังคงทนทุกข์กับภาวะขาดสารอาหารจากการไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างพอเพียง คุณยังจำโรคจากปัญหาสุขภาพเหล่านี้ในช่วงต้นศตวรรณที่ 20 ได้หรือไม่ โรคคอพอก โรคกระดูกอ่อน โรคเบอริเบอร์รี และโรคหนังกระ

แต่ในศตวรรษนี้ ในภาวะการเร่งรีบของการดำเนินชีวิต ความเครียด และมลภาวะ ล้วนส่งผลต่อการขาดสารอาหารบางประเภท ซึ่งความทุกข์นี้ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่สุขภาพของปัจเจกในระยะยาวเท่านั้น แต่มีผลต่อค่าใช้จ่ายในระบบสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้น และลดการเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติด้วย

เพื่อตอบโจทย์ข้างต้น อุตสาหกรรมได้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีการเติมสารอาหารต่างๆ ลงไปเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของร่างกาย และเพื่อประโยชน์เฉพาะอย่างไม่ว่าจะเป็นสารอาหารเพื่อการบำรุงสมอง บำรุงผิว ระบบขับถ่าย และระบบภูมิคุ้มกัน และปริมาณที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเช่นกัน

ในงานไทยแลนด์แล็บอินเตอร์เนชันแนลปีนี้ จะมีงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเติมสารอาหาร Fortifying the World โดยศูนย์นวัตกรรมอาหาร ม. เกษตรศาสตร์ และได้รับการสนับสนุนจากสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ภายใต้โครงการการพัฒนาบุคลากร: การพัฒนาหลักสูตรฝึอบรมเฉพาะทาง

ร่วมรับรู้ทุกมุมมองทางโภชนาการทั้งด้านแนวโน้มภาวะทุพโภชนการ การกำหนดอาหาร กฎระเบียบ การวิจัยและพัฒนา ประโยชน์และโทษ และการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการจากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ เพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหารให้กับประชากรโลกทั้ง 7 พันล้านคน ณ แล็บเธียเตอร์ วันที่ 23 กันยายน สำรองที่นั่งได้ที่ www.thailandlab.com

ที่มา FAO/WHO นิตยสารอินโนแล็บ

โปรดติดตามกิจกรรมต่างๆ ของงานไทยแลนด์แล็บ อินเตอร์เนชันแนล 2016 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2559 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ และลงทะเบียนชมงานล่วงหน้าได้ที่ www.thailandlab.com

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่

ฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ – คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี saengtip.won@vnuexhibitionsap.com โทร.+662 6700900 ต่อ 122

ฝ่ายบริหารโครงการ – คุณอนุชา พันธุ์พิเชฐ anucha@vnuexhibitionsap.com โทร. +662 6700900 ต่อ 202

Fortifying the World

Fortifying the World
Situations * Trends * Regulations * R&D * Analysis

Food fortification has evolved tremendously over the years and has now expanded to include a wide variety of vitamins, minerals, essential amino acids, and proteins intended to maintain and improve one’s health beyond basic nutritional needs. Do you remember diseases such as goiter, rickets, beriberi, and pellagra were once common health problems back in the early 20th century?

In this century, busy world, and pollution influenced the nutrient deficiencies. These deficiencies not only affect an individual’s long term health but can also raise societal and public health care costs and potentially depress a nation’s economic productivity.

The solution of nutrient deficiency by food manufacturers is to fortify the food products to meet basis requirement of the body and to specific purposes especially on brain health, skin, intestine and immunological system. But how much is too much?

In Thailand LAB INTERNATIONAL 2016, there is a must-attend workshop, “Fortifying the World” hosted by KU-FIRST and supported by FoSTAT and THAIST (Food Innopolis Academy 2016).

To strengthen food security for 7,000 million world population, please learn nutritional aspects, trend, dietary, regulations, R&D and analysis by international specialists at LAB Theater on September 23. Reserve your seat at www.thailandlab.com.

Source: FAO/WHO, INNOLAB magazine

Thailand LAB INTERNATIONAL 2016 will take place on September 21-23, 2016 at BITEC, EH 101-102, Bangkok.
The update activities and pre-registration are available at www.thailandlab.com

For more information, please contact
Media Relation, Saengtip Techapatiphandee (Mrs.): saengtip.won@vnuexhibitionsap.com +662 670 0900 (Ext.122)
Project Team, Anucha Parnpichate (Mr.): anucha@vnuexhibitionsap.com +662 670 0900 (Ext.202)

ประเทศไทยกับโอกาสทางธุรกิจวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยกับโอกาสทางธุรกิจวิทยาศาสตร์
อัพเดทความเคลื่อนไหวของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในงานไทยแลนด์แล็บ อินเตอร์เนชันแนล 2016

ภาษีเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่สำคัญทางการค้า และส่งผลต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย เนื่องจากเครื่องมือวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นรายการที่ผลิตไม่ได้ในประเทศ ตัวอย่างการส่งเสริมในด้านนี้ของภาครัฐคือการลดอัตราภาษี ในปี 2531 ประเทศไทยได้ประกาศลดอากรขาเข้าอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จากอัตราร้อยละ 35 มาที่ร้อยละ 5 ส่งผลให้เกิดแรงผลักดันและเร่งการวิจัยพัฒนาของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมในสมัยนั้น แม้จะสูญเสียรายได้จากอากรขาเข้าประมาณ 1,800 ล้านบาท แต่ผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อใช้ของภาคเอกชน เช่น บริษัทตัวแทนนำเข้า นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยอิสระ และผู้ประกอบการทั้งหมด ต่างก็ได้รับผลดีที่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเหล่านี้ในราคาที่ถูกลง เพิ่มกำลังซื้อประมาณร้อยละ 22 แต่รัฐก็คาดว่าจะทำให้เกิดการลงทุนวิจัยพัฒนาและสร้างห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในหน่วยงานต่างๆ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 12,500 ล้านบาท และมีส่วนทำให้สินค้าส่งออกของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าสินค้าเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมมีการพัฒนาด้านคุณภาพและมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในเวทีการค้าระหว่างประเทศ ผลกำไรที่ได้นี้ทำให้รัฐมีรายได้เป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นมากกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี โดยยังไม่ได้รวมถึงการกระจายรายได้ และผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย ปัจจุบัน แม้จะไม่มีการลดอากร แต่รัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในรูปแบบสิทธิประโยชน์ทางภาษี 300% โครงการสนับสนุนงานวิจัย โครงการฝึกอบรมผ่านหน่วยงานรัฐ และโครงการอื่นๆ ส่งผลให้มีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน

สำหรับอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ทางองค์การการค้าโลกมีข้อตกลงอนุญาตให้ประเทศสมาชิกกำหนดวิธีการทางเทคนิคเพื่อกีดกันสินค้าที่มีลักษณะหรือคุณภาพไม่ตรงตามตวามต้องการ ไม่ให้เข้ามาจำหน่ายในประเทศบนพื้นฐานของข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ คุณภาพสินค้า และความปลอดภัยต่อการบริโภคของประชาชน สำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้านานาชนิดสู่ตลาดโลก ต้องหันมาให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพ เพื่อรับมือกับประเด็นด้านคุณภาพ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์จึงเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านปริมาณการใช้ และประสิทธิภาพของเครื่องมือ อันได้แก่ ความไว ความแม่นยำ ความถูกต้อง และราคาที่ถูกลง

ร่วมรับชมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่จะตอบโจทย์อุตสาหกรรมได้ใน งานไทยแลนด์แล็บ อินเตอร์เนชันแนล 2016 วันที่ 21-23 กันยายนนี้ ที่ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานและลงทำเบียนเข้างานล่วงหน้าได้ที่ www.thailandlab.com

ฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ติดต่อ คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี saengtip.won@vnuexhibitionsap.com +662 6700900 (Ext.122)
ฝ่ายบริหารโครงการ ติอต่อ คุณอนุชา พันธุ์พิเชฐ anucha@vnuexhibitionsap.com +662 6700900 (Ext.202)

(ขอขอบคุณรูปภาพประกอบจาก https://e36261ef1f37a9aa564c-183246622d51cc66cab6f7d435863a72.r86.cf5.rackcdn.com/wp-content/uploads/2014/12/357737-shutterstock_-1333157029-182-640×480-640×330.jpg?a1f070)


สถิติการนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์บางรายการ

 

คำอธิบาย

 • 38.21 อาหารเพาะเชื้อปรุงแต่งสำหรับเลี้ยงจุลินทรีย์
 • 38.22 รีเอเจนต์ที่มีวัตถุรองรับหรือรีเอเจนต์ปรุงแต่งแล้วจะมีวัตถุรองรับหรือไม่ก็ตามสำหรับใช้ในการวินิจฉัยหรือใช้ตามห้องปฏิบัติการนอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 30.02 หรือ 30.06 วัตถุอ้างอิงที่รับรองแล้ว
 • 69.09 ผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับใช้ตามห้องปฏิบัติการ ใช้ในทางเคมีหรือใช้ในทางเทคนิคอื่นๆ อ่างและภาชนะรองรับที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิกชนิดที่ใช้ในทางเกษตรกรรม รวมทั้งหม้อ กระปุกและของที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิกชนิดที่ใช้สำหรับลำเลียงหรือบรรจุของ
 • 70.17 เครื่องแก้วที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการ ในทางอนามัยหรือในทางเภสัชกรรม จะทำเครื่องหมายแบ่งส่วนหรือแบ่งขนาดหรือไม่ก็ตาม
 • 84.19 เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงาน หรือเครื่องอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการจะทำความร้อนด้วยไฟฟ้าหรือไม่ก็ตาม (ไม่รวมถึงเตาเผา เตาอบ และเครื่องอุปกรณ์อื่น ตามประเภทที่ 85.14) สำหรับใช้กระทำกับวัตถุโดยกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอุณหภูมิ เช่น การทำให้ร้อน การทำให้สุก การย่าง การกลั่น การกลั่นลำดับส่วน การสเตอรีไลส์ การพาสเจอไรส์ การอเครื่องจักรโรงงานชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน เครื่องทำน้ำร้อนแบบทำบไอน้ำ การทำให้แห้ง การทำให้ระเหย การทำให้เป็นไอ การควบแน่น หรือการทำให้เย็น นอกจากเครื่องจักรหรือน้ำร้อนชั่วขณะหรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสมที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
 • 84.21 เครื่องเซ็นตริฟิวจ์ รวมถึงเครื่องทำให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง เครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองของเหลวหรือก๊าซหรือทำให้ของเหลวหรือก๊ซบริสุทธิ์
 • 90.11 กล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์เชิงประกอบ รวมถึงกล้องจุลทรรศน์สำหรับใช้ในการถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์หรือการฉายภาพของจุลวัตถุ
 • 90.12 กล้องจุลทรรศน์นอกจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์ รวมทั้งเครื่องดิฟแฟรกชัน
 • 90.16 เครื่องชั่ง (บาลานซ์) ที่มีความไว 5 เซนติกรัมหรือไวกว่า มีหรือไม่มีตุ้มน้ำหนัก
 • 90.27 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์ทางฟิสิกก์หรือเคมี (เช่น โพลาริมิเตอร์ รีแฟรกโตมิเตอร์ สเปกโทรมิเตอร์ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหรือควัน) อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบ ความหนืดความพรุน การขยายตัว แรงตึงผิวหรือที่คล้ายกัน อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบปริมาณความร้อน เสียงหรือแสง (รวมถึงเครื่องวัดแสงในการถ่ายรูป) รวมทั้งไมโครตอม

ที่มา: สภาอุตสาหกรรม กรมศุลกากร นิตยสารอินโนแล็บ

โปรดติดตามกิจกรรมต่างๆ ของงานไทยแลนด์แล็บ อินเตอร์เนชันแนล 2016 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2557 ณ ไบเทค นางนา กรุงเทพฯ และลงทะเบียนชมงานล่วงหน้าได้ที่ www.thailandlab.com

Laboratory Business Opportunity in Thailand

Laboratory Business Opportunity in Thailand
Keep Abreast of Scientific Equipment and Technology in Thailand LAB INTERNATIONAL 2016

Tax is the one of trade barriers. It affects on science and technology development of Thailand because the scientific instruments are not manufactured locally. An example on the development is Thailand had reduced the import duty of scientific instruments/equipment from 35% to 5%. The consequence of this support was to drive and stimulate the research and development projects of Ministry of Science, Technology and Environment. Even the government lost 1,800 million baht of import duty, but the private sectors got a lot of benefits. The cost of the equipment/instruments was reduced. That was meant the buying power were risen to 22%. The government also projected that the investment value of R&D and quality control laboratories were around 12,500 million baht. This encouraged the export of agricultural products and the quality development of all industries to comply the international standard also. The corporate income tax that the government charged the private sectors at that time was 2,000 million baht per year excluding the income distribution and rising turnover of related business.

Now, there is no more import duty reduction policy but the government still support the R&D such as 300% Tax Incentive and R&D supportive projects and training projects thru the government bodies. These could lead the usage of scientific equipment/instruments also.

Refer to the Agreement on Technical Barrier to Trade (TBT), WTO allowed the members to regulate the technical barrier on unqualified goods importing to the country based on science, product quality and safety. That is the reason why Thailand, the exporting country, have to pay more attention to the quality control. To cope with the quality issue, scientific equipment/instruments must be applied more in terms of quantity and the efficiency on sensitivity, accuracy, precision and cost effectiveness.

Join Thailand LAB INTERNATIONAL 2016 at September 21-23 at BITEC, Bangna, Bangkok to see how the technological advancement of scientific equipment/instruments solve the industrial problems. For more information about the show and pre-registration, please visit www.thailandlab.com.

For more information, please contact
Media Relation, Saengtip Techapatiphandee (Mrs.): saengtip.won@vnuexhibitionsap.com +662 670 0900 (Ext.122)
Project Team, Anucha Parnpichate (Mr.): anucha@vnuexhibitionsap.com +662 670 0900 (Ext.202)

(Photo credit: https://e36261ef1f37a9aa564c-183246622d51cc66cab6f7d435863a72.r86.cf5.rackcdn.com/wp-content/uploads/2014/12/357737-shutterstock_-1333157029-182-640×480-640×330.jpg?a1f070)


Import Statistics on Some of Scientific Equipment/Instruments

 

Description

 • 38.21 Prepared culture media for development of micro-organisms.
 • 38.22 Diagnostic or laboratory reagents on a backing and prepared diagnostic or laboratory reagents whether or not on a backing, other than those of heading No.30.02 or 30.06.
 • 69.09 Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses; ceramic troughs, tubs and similar receptacles of a kind used in agriculture; ceramic pots, jars and similar articles of a kind used for the conveyance or packing of goods.
 • 70.17 Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated.
 • 84.19 Machinery, plant or laboratory equipment, whether or not electrically heated (excluding furnaces, ovens and other equipment of heading 85.14) for the treatment of materials by a process involving a change of temperature such as heating, cooking, roasting, distilling, rectifying, sterilising, pasteurising, steaming, drying, evaporating, vaporising, condensing or cooling, other than machinery or plant of a kind used for domestic purposes; instantaneous or storage water heaters, non-electric.
 • 84.21 Centrifuges, including centrifugal dryers; filtering or purifying machinery and apparatus, for liquids or gases.
 • 90.11 Compound optical microscopes, including those for photomicrography, cinephotomicrography or microprojection.
 • 90.12 Microscopes other than optical microscopes; diffraction apparatus.
 • 90.16 Balances of a sensitivity of 5 cg or better, with or without weights.
 • 90.27 Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (for example, polarimeters, refractometers, spectrometers, gas or smoke analysis apparatus); instruments and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, expansion,surface tension or the like; instruments and apparatus for measuring or checking quantities of heat, sound or light (including exposure meters); microtomes.

Source: FTI, customs.go.th, INNOLAB magazine

Thailand Lab International 2016 will take place on September 21-23, 2016 at Bitec, Bangna, Bangkok. The update activities and pre-registration are available at www.thailandlab.com.

ชุดตรวจ และทดสอบ จาก สวก.(ARDA)

 

https://www.facebook.com/ardathai/posts/1255393544480453?__mref=message_bubble

นำวิทยาศาสตร์สู่ธุรกิจ: ครั้งที่ 2

นำวิทยาศาสตร์สู่ธุรกิจ: ครั้งที่ 2
ข้อมูลเพิ่มเติมของกิจกรรม LAB THEATRE ซึ่งจัดขึ้นในงาน Thailand Lab International 2016

การวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเป็นการใช้กระบวนการทางเคมีวิเคราะห์และเทคนิคอื่นๆ เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อม จุดประสงค์คือการตรวจติดตามและศึกษาระดับของธาตุเป้าหมายในบรรยากาศ แม่น้ำ และตัวอย่างจำเพาะอื่นๆ ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมใช้แนวทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กรอบแนวคิดทางเคมีทั่วไปที่สำคัญ ได้แก่ การวัดปริมาณสาร/สิ่งปนเปื้อน การเก็บตัวอย่าง และเทคนิคการวิเคราะห์

ช่วยให้ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมของคุณทำงานเชิงรุกเพื่อเตรียมตัวสำหรับข้อกำหนดใหม่

ตัวอย่างที่ 1: การชั่งที่ดีทำให้ผลการวิเคราะห์เชื่อถือได้
การชั่งเป็นกิจกรรมปกติในห้องปฏิบัติการ ผลการวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้มาจากการชั่งตัวอย่าง (และสารเคมี) ความผิดพลาดหรือการปฏิบัติที่ผิดอาจไปทำลายกระบวนการระดับโรงงาน วิธีการชั่งและเครื่องมือที่เหมาะสมช่วยรับประกันผลการวิเคราะห์และป้องกันการชดใช้ความเสียหายที่ใช้ต้นทุนสูง

ตัวอย่างที่ 2: การวิเคราะห์โลหะหนักในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมโดยใช้ ICP-MS
Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)
ICP-MS เป็นแมสสเปคโทรสโคปีชนิดหนึ่งที่สามารถตรวจจับโลหะและอโลหะบางชนิดที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ อาร์เซนิก แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว และดีบุกอนินทรีย์เป็นสารพิษกลุ่มโลหะหนักที่เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของผู้ป่วยได้รับพิษโลหะหนัก การเกิดพิษมักมาจากมลพิษในสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมโดยใช้วิธีและเครื่องมือขั้นสูงอาจถือเป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อต่อต้านการปนเปื้อนที่เป็นอันตราย

ตัวอย่างที่ 3: ตู้ดูดอากาศและตัวกรองอากาศในงานเคมีวิเคราะห์
ตู้ดูดอากาศเป็นตัวควบคุมการสัมผัสในห้องปฏิบัติการ ควบคุมการสัมผัสพิษ ไอที่มีลักษณะน่ารังเกียจหรือติดไฟได้ แก๊ส และแอโรซอล ตู้ดูดอากาศจะดูดแก๊สพิษ ฝุ่น ควัน และไอในสถานที่อับอากาศ การเลือกตู้ดูดอากาศและชนิดของตัวกรองอย่างเหมาะสมก็มีส่วนสำคัญ และชนิดของตัวกรองขึ้นอยู่กับสารเคมีที่ใช้และการทำงานของห้องปฏิบัติการ


กิจกรรมใหม่ที่น่าสนใจ

Lab Theatre เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นครั้งแรกในงานไทยแลนด์แล็บอินเตอร์เนชันแนล 2016 โดยความร่วมมือของวีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชียแปซิฟิค นิตยสารอินโนแล็บ และหน่วยงานเครือข่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Lab Theatre จะทำให้ท่านได้รับข้อมูลล่่าสุดในการวิเคราะห์และทดสอบ รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ และทดลองใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ซึ่งแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก
ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม Lab Theatre เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุดที่จะช่วยให้ธุรกิจของท่านเติบโตอย่างยั่งยืน

โปรดติดตามกิจกรรมต่างๆ ของงานไทยแลนด์แล็บอินเตอร์เนชันแนล 2016 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2557 ณ ไบเทค นางนา กรุงเทพฯ และลงทะเบียนชมงานล่วงหน้าได้ที่ www.thailandlab.com

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
ฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี saengtip.won@vnuexhibitionsap.com +662 6700900 (Ext.122)

ฝ่ายบริหารโครงการ คุณอนุชา พันธุ์พิเชฐ
anucha@vnuexhibitionsap.com
+662 6700900 (Ext.202)

Transforming Science to Business: Episode 2

Transforming Science to Business: Episode 2.
Learn more at LAB THEATER during Thailand Lab International 2016.

Improve you environment lab to proactively prepare for compliances
Environmental analysis is the use of analytical chemistry and other techniques to study the environment. The purpose of this is to monitor and study levels of targeted elements in the atmosphere, rivers and other specific settings. Environmental lab draws on a range of concepts from chemistry and various environmental sciences. Important general concepts from chemistry include determining chemical substances/contaminants, sampling, and analytical techniques.

Sample 1: Good weighing allows reliable lab result
Weighing is a common activity in lab. Reliable analytical results depend on initial sample (and chemical) weighing. Errors or malpractices in lab may ruin processing – in plant scale. Weighing practices and proper equipment ensure the results and prevent costly compensation.

Sample 2: ICP-MS analysis of heavy metal on environmental sample
ICP-MS is a type of mass spectrometry which is capable of detecting metals and several non-metals at concentrations. Arsenic, cadmium, mercury, lead, and inorganic tin are the most toxic heavy metals that account for most heavy metal poisoning cases. Poisoning is usually a result of environmental pollution. Environmental analysis by sophisticate method and equipment may be the proactive measure against this harmful contamination.

Sample 3: Fume hood and air filter for chemical analysis
Fume hoods controls laboratory exposure. It controls exposure to toxic, offensive or flammable vapors, gases and aerosols. Fume hood exhausts hazardous gases, dusts, mists, and vapors from a confined location. Appropriate uses protect workers from inhalation exposure. Proper selecting is important, fume hood and its filter type depends on chemical uses and lab functions.


Coming Attraction!

LAB THEATER is a new activity in Thailand LAB INTERNATIONAL 2016 created by VNU Exhibitions Asia Pacific, INNOLAB magazine and ASEAN Network. LAB THEATER could bring you the update information on analysis and testing including relevant regulations from international experts and the live lab conducted by global specialists.
Let’s attend LAB THEATER to learn more on the cutting-edge technology that could sustain the growth your business.
Thailand LAB INTERNATIONAL 2016 will take place on September 21-23, 2016 at BITEC, Bangna, Bangkok. The update activities and pre-registration are available at www.thailandlab.com.

For more information, please contact:
Media Relation, Saengtip Techapatiphandee (Mrs.): saengtip.won@vnuexhibitionsap.com +662 670 0900 (Ext.122)

Project Team, Anucha Parnpichate (Mr.): anucha@vnuexhibitionsap.com +662 670 0900 (Ext.202)

Transforming Science to Business: Episode 1.

Transforming Science to Business: Episode 1 (TH)

ห้องปฏิบัติการทางเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง
ห้องปฏิบัติการทางเภสัชกรรมและเครื่องสำอางเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ และยังมีบทบาทสำคัญในการวิจัยและพัฒนา การควบคุมการผลิต และการควบคุมคุณภาพ อีกด้วย เครื่องมือและเทคโนโลยีสำหรับห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยสามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตตลอดสายการผลิต เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ผ่านกระบวนการตัดสินใจเลือกสรรเป็นอย่างดีแล้ว จะถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนนธุรกิจในองค์รวม

ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง
ตัวอย่างที่ 1: การวิเคราะห์นำ้บริสุทธิ์ ด้วยเครื่องวิเคราะห์อินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด
การวิเคราะห์ด้านเภสัชกรรมต้องการเทคโนโลยีพิเศษ เครื่องวิเคราะห์อินทรีย์คาร์บอนทั้งหมดที่มีความไวสูงจะถูกนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์น้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง ตัวอย่างเช่น นำ้สำหรับยาฉีด น้ำบริสุทธิ์ หรือ น้ำเพื่อใช้ในการสวอบตัวอย่างที่เป็นของเหลวและของแข็งในการทดสอบกระบวนการความสะอาด และกระบวนการอื่นๆ ในห้องปฏิบัติการทางเภสัชกรรม

นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์น้ำดื่มและน้ำเสีย น้ำที่ใช้ในกระบวนการทางเภสัชกรรมหรือการทดสอบกระบวนการทำความสะอาด นำ้ผิวดิน จนถึงนำ้ที่ใช้ในโรงงานไฟฟ้า และอุตสาหกรรมเซมิคอนดัคเตอร์ รวมทั้งน้ำที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์สารตัวอย่างที่เป็นของแข็งอีกด้วย

ตัวอย่างที่ 2: การผสมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายประเภทครีม ด้วยเครื่องปั่นความเร็วรอบสูง
หลายๆ ขั้นตอนในกระบวนการผลิตและการเตรียมตัวอย่างในห้องปฏิบัติการด้านเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายมีการใช้้อีมัลชันและสารแขวนลอยหลากหลายประเภทในการทำงานแบบแบตช์ เครื่องปั่นความเร็วรอบสูงที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่สามารถเพื่อให้สามารถใช้ผสมสารที่มีความหนืดสูงที่ไม่สามารถผสมกันด้วยวิธีการกวนผสมแบบธรรมดา

ตัวอย่างที่ 3: การทดสอบสารตะกั่วในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบบคัดกรอง ด้วยชุดทดสอบ
โลหะหนักอย่างเช่นตะกั่วสามารถพบได้ทั่วไปในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นลิปสติก ยาสีฟันฟอกฟันขาว ที่เขียนขอบตา และยาทาเล็บ โลหะหนักบางประเภทถูกเติมเข้าไปในสูตรอย่างตั้งใจ แต่บางประเภทปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ โลหะหนักเหล่านี้มีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค ผู้บริโภคเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นมีความรู้ในการทดสอบสารตะกั่วอย่างง่ายในผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้นเมื่อรับโลหะหนักเหล่านี้เข้าสู่ร่างกาย

กิจกรรมใหม่ที่น่าสนใจ
Lab Theatre เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นครั้งแรกในงานไทยแลนด์แล็บอินเตอร์เนชันแนล 2016 โดยความร่วมมือของวีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชียแปซิฟิค นิตยสารอินโนแล็บ และหน่วยงานเครือข่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Lab Theatre จะทำให้ท่านได้รับข้อมูลล่่าสุดในการวิเคราะห์และทดสอบ รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ และทดลองใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ซึ่งแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก
ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม Lab Theatre เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุดที่จะช่วยให้ธุรกิจของท่านเติบโตอย่างยั่งยืน

โปรดติดตามกิจกรรมต่างๆ ของงานไทยแลนด์แล็บอินเตอร์เนชันแนล 2016 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2557 ณ ไบเทค นางนา กรุงเทพฯ และลงทะเบียนชมงานล่วงหน้าได้ที่ www.thailandlab.com


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
ฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี saengtip.won@vnuexhibitionsap.com +662 6700900 (Ext.122)
ฝ่ายบริหารโครงการ คุณอนุชา พันธุ์พิเชฐ anucha@vnuexhibitionsap.com +662 6700900 (Ext.202)