“Current and Future of Veterinary Diagnosis”

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการในหัวข้อ

“Current and Future of Veterinary Diagnosis”
ในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2018

(วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.30-16.30 น.
ณ MR 215 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค)

“Clinical application of inflammatory
markers CRP and SAA in dogs and cats”
บรรยายโดย ผศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี มูลอามาตย์
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

“NGS application for diseases diagnosis”
บรรยายโดย รศ.ดร.สัญชัย พยุงภร
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“Loop-mediated Isothermal
Amplification (LAMP): application
for diagnosis in animals”
บรรยายโดย ผศ.ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

“Roadmap to ISWAVLD 2019”

The 19th International Symposium of World Association of the
Veterinary Laboratory Diagnosticians and OIE Seminar

Wednesday 12th September 2018
13.00-15.30 hrs.
Room: MR 220, Thailand LAB INTERNATIONAL 2018, BITEC, Bangkok

BIO INVESTMENT ASIA 2018

BIO INVESTMENT ASIA 2018

For more information, please click Download

สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทยจัดอบรมเรื่อง “ความน่าเชื่อถือของผลการวัดสารต้องห้าม ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริม food supplements

 

สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทยจัดอบรมเรื่อง “ความน่าเชื่อถือของผลการวัดสารต้องห้าม

ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริม food supplements

(วันที่ 12กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.ณ ศูนย์การประชุม ไบเทคบางนา ห้อง MR214)

*สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*

ได้รับเกียรติจาก

-คุณสุภาพร  จิรไกรโกศล☜

 

-รองผู้อำนวยการ ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีวะวิทยา (หปชจ.)

-ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.)

 • กำหนดการ
  • 12.00 – 12.30 เริ่มลงทะเบียน
  • 12.30 – 13.00 เปิดการอบรมโดย นายกสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย
  • 13.00 – 16.00 บรรยายเรื่อง “ความน่าเชื่อถือของผลการวัดสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์อาหาร เสริม foo supplements”
  • Introduction สารต้องห้ามมีอะไรบ้างใส่ไปทำไม
  • วิธีการวัดสารเหล่านี้ทั่วๆไปวัดโดยเทคนิคไรบ้างข้อดีข้อด้อย
  • มีชุด test kit อะไรบ้าง ผลน่าเชื่อถือได้ไหม
  • วิธีการวัด โดย CMSMS
  • Traceability ของการวัดปัจจุบันมีไหม ยังต้องการอะไรจากสถาบันมาตรมี CRM RM ไหม

   

Inter-active RISK JOURNEY: LAB TO MANAGEMENT LEVEL

 

 

VWR, part of Avantor

Inter-active RISK JOURNEY: LAB TO MANAGEMENT LEVEL

การฝึกอบรมแบบเข้มข้นเพื่อนำองค์ความรู้ด้านความเสี่ยงมาเชื่อมโยงกันตั้งแต่ ISO9001, ISO17025 และ ISO31000 สำหรับยกระดับการเป็นผู้บริหารห้องปฏิบัติการแบบมืออาชีพ

เข้ารับการแนะนำและร่วมสร้างทัศนคติในการทำงานด้านบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ไม่ใช่แค่การลงเอกสารทำระบบ แต่สามารถปรับบทบาทจากผู้ทำงานระดับปฏิบัติการ เป็นผู้ที่มีส่วนชี้นำทิศทางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินแผนงานทางธุรกิจด้วยการสื่อสารแบบมีประสิทธิภาพให้กับผู้บริหารระดับสูงในองค์กร…

 

โดย ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช Poomporn Thamsatitdej Ph.D.

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร วิทยาลัยการจัดการ และผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล

อนุกรรมการ กลุ่มบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (DTMG) – Thailand Management Association

 

10.00-12.00         ลงทะเบียนที่ Booth B3/2 VWR, part of Avantor

12.30-12.50         ลงทะเบียนหน้างาน Zone Inter-active LAB

13.00-14.15        Risk management (บรรยาย)

14.15-15.00        กิจกรรมกลุ่ม

15.00-15.45        สรุปเนื้อหา พร้อมถอดรหัสการสื่อสารกับผู้บริหารระดับสูงในองค์กร

15.45-16.00        ซักถาม – แจกของรางวัล

สนับสนุนโดย: VWR, part of Avantor ตลาดอีคอมเมิร์ซสินค้าวิทยาศาสตร์อันดับหนึ่งของโลก

 

กำหนดการสัมมนา “สถานการณ์อาหารใหม่ (Novel Food) ในประเทศไทยและต่างประเทศ”

กำหนดการสัมมนา

“สถานการณ์อาหารใหม่ (Novel Food) ในประเทศไทยและต่างประเทศ”

กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับโรงงานอาหาร Future Food ของไทย ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน การขยายตลาดการค้า และการลงทุนในประเทศ

โครงการขยายการลงทุนอาหารอนาคตสู่อาหารชาญฉลาด (Intelligent Future Food)

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.00 -16.00 น.
ณ ห้องประชุม MR 211
ศูนย์การประชุมไบเท็คบางนา กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) โดยการการสร้างเครือข่ายและรากฐานการผลิตอาหารอนาคตตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารอนาคต

2. เพื่อส่งเสริมการการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารอนาคตให้สอดคล้องกับกระแสการบริโภคของตลาดโลก
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารในอุตสาหกรรมอาหาร, เจ้าหน้าที่สายการผลิต เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 100 ราย

วิทยากร : นางสาวจิรารัตน์ เทศะศิลป์ นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

กำหนดการ
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน

13.30 – 14.30 น. สถานการณ์ด้านอาหารใหม่ (Novel Food) ในประเทศไทย
*กฎหมายและมาตรฐาน
*กระบวนการขออนุญาตและการกำกับดูแลในประเทศไทย
*แนวโน้มการขออนุญาตผลิตและทิศทางเทคโนโลยี
*ปัญหาอุปสรรคและคำแนะนำในการจดทะเบียน

14.30 – 14.45 น. พักดื่มชา-กาแฟ อาหารว่าง

14.45 – 15.30 น. สถานการณ์ด้านอาหารใหม่ (Novel Food) ในต่างประเทศ
*กฎหมายและมาตรฐาน
*แนวโน้มด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์

15.30 – 16.00 น. ถาม-ตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ปิดการสัมมนา

“ทิศทางนวัตกรรมด้านอาหารทางการแพทย์และอาหารฟังก์ชันนัล”

“ทิศทางนวัตกรรมด้านอาหารทางการแพทย์และอาหารฟังก์ชันนัล”
กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับโรงงานอาหาร Future Food ของไทย ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน
การขยายตลาดการค้า และการลงทุนในประเทศ

โครงการขยายการลงทุนอาหารอนาคตสู่อาหารชาญฉลาด (Intelligent Future Food)
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 13.00 -16.00 น.
ห้องประชุม MR 213 ศูนย์การประชุมไบเท็คบางนา กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) โดยการการสร้างเครือข่ายและรากฐานการผลิตอาหารอนาคตตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารอนาคต
2. เพื่อส่งเสริมการการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารอนาคตให้สอดคล้องกับกระแสการบริโภคของตลาดโลก
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารในอุตสาหกรรมอาหาร, เจ้าหน้าที่สายการผลิต เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 100 ราย

กำหนดการ
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 14.30 น. สถานการณ์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันนัลและอาหารทางการแพทย์
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.30 น. ผลของสารออกฤทธิ์ (active ingredients) ในอาหารฟังก์ชันนัล (functional
food) ต่อสุขภาพและผู้สูงอายุ
15.30 – 16.00 น. ถาม-ตอบ

กำหนดการ การสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยี “นวัตกรรมชุดทดสอบอาหารเพื่อความปลอดภัยที่ยั่งยืน”

กำหนดการ
การสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยี
“นวัตกรรมชุดทดสอบอาหารเพื่อความปลอดภัยที่ยั่งยืน”
ภายใต้งาน “THAILAND LAB INTERNATIONAL 2018”

วันพุธที่ 12 กันยายน เวลา 08.30-12.30 น.
ณ ห้องประชุม MR220 ศูนย์นิทรรศกำรและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน

09.30 – 09.50 น. พิธีเปิดกำรสัมมนำ แนะนำ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กล่าววัตถุประสงค์โดย นางสาวภาวดี ใจเอื้อ (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์สวก.) กล่าวเปิดสัมมนา โดย นางสาวศิริกร วิวรวงษ์(รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร)

09.50 – 10.00 น. พักรับประทำนอาหารว่าง

10.00 – 10.15 น. นำเสนอผลสำเร็จโครงการ“การพัฒนาชุดตรวจสำเร็จรูปแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟีเพื่อตรวจการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา ในอาหารอย่างแม่นยำและรวดเร็ว (ปีที่ 1-2)” โดย ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยค าภา หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ

10.15 – 10.30 น. นำเสนอผลสำเร็จโครงการ “การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์เพื่อการตรวจหาเชื้อลิสทีเรียในผลิตภัณฑ์อาหาร (ปีที่ 1-2)” โดย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะ

10.30 – 10.45 น. นำเสนอผลสำเร็จโครงการ“การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์เพื่อกำรตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาในผลิตภัณฑ์อาหาร (ปีที่ 1-2)” โดย รศ.โกสุม จันทร์ศิริหัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะ

10.45 – 11.00 น. นำเสนอผลสำเร็จโครงการ“การพัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์เพื่อตรวจวิเคราะห์ Shiga-toxin producing Escherichia coli (STEC), Listeria monocytogenes และ Salmonella spp. ในอาหาร” โดย ผศ.สุดสาย ตรีวานิช หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะ

11.00 – 11.15 น. นำเสนอผลสาเร็จโครงการ “การพัฒนำ strip และชุดตรวจเพื่อตรวจสารเคมีและวัตถุเจือปนอาหารตกค้ำงของเครื่องดื่มและอาหาร ได้อย่างรวดเร็ว ต้นทุนต่ำ และมีประสิทธิภาพสูง” โดย นางสมปอง คล้ายหนองสรวง หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ

11.15 – 11.30 น. นำเสนอผลสำเร็จโครงการ “การพัฒนำชุดตรวจสารฆ่าแมลงกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์โดยเทคนิค ELISA (ปีที่ 1-2)” โดย ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะ

11.30 – 11.45 น. นำเสนอผลสำเร็จโครงการ “การคัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติกและยีสต์จากสุกรในประเทศไทย
เพื่อต่อต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคและไวรัส porcine epidemic diarrhea (PED) (ปีที่ 1-2)” โดย รศ.น.สพ.ดร.ณุวีร์ ประภัสระกูล หัวหน้าโครงการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ

11.45 – 12.00 น. นำเสนอผลสำเร็จโครงการ “การพัฒนาพลาสมาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยและเพิ่มมูลค่าสำหรับคะน้าและมะม่วง” โดย ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะ

12.00 – 12.30 น. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและปิดการสัมมนา

12.30 น. รับประทำนอาหารกลางวัน

*หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

The US Perspective of Food Safety