Inter-active RISK JOURNEY: LAB TO MANAGEMENT LEVEL

 

 

VWR, part of Avantor

Inter-active RISK JOURNEY: LAB TO MANAGEMENT LEVEL

การฝึกอบรมแบบเข้มข้นเพื่อนำองค์ความรู้ด้านความเสี่ยงมาเชื่อมโยงกันตั้งแต่ ISO9001, ISO17025 และ ISO31000 สำหรับยกระดับการเป็นผู้บริหารห้องปฏิบัติการแบบมืออาชีพ

เข้ารับการแนะนำและร่วมสร้างทัศนคติในการทำงานด้านบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ไม่ใช่แค่การลงเอกสารทำระบบ แต่สามารถปรับบทบาทจากผู้ทำงานระดับปฏิบัติการ เป็นผู้ที่มีส่วนชี้นำทิศทางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินแผนงานทางธุรกิจด้วยการสื่อสารแบบมีประสิทธิภาพให้กับผู้บริหารระดับสูงในองค์กร…

 

โดย ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช Poomporn Thamsatitdej Ph.D.

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร วิทยาลัยการจัดการ และผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล

อนุกรรมการ กลุ่มบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (DTMG) – Thailand Management Association

 

10.00-12.00         ลงทะเบียนที่ Booth B3/2 VWR, part of Avantor

12.30-12.50         ลงทะเบียนหน้างาน Zone Inter-active LAB

13.00-14.15        Risk management (บรรยาย)

14.15-15.00        กิจกรรมกลุ่ม

15.00-15.45        สรุปเนื้อหา พร้อมถอดรหัสการสื่อสารกับผู้บริหารระดับสูงในองค์กร

15.45-16.00        ซักถาม – แจกของรางวัล

สนับสนุนโดย: VWR, part of Avantor ตลาดอีคอมเมิร์ซสินค้าวิทยาศาสตร์อันดับหนึ่งของโลก

 

กำหนดการสัมมนา “สถานการณ์อาหารใหม่ (Novel Food) ในประเทศไทยและต่างประเทศ”

กำหนดการสัมมนา

“สถานการณ์อาหารใหม่ (Novel Food) ในประเทศไทยและต่างประเทศ”

กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับโรงงานอาหาร Future Food ของไทย ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน การขยายตลาดการค้า และการลงทุนในประเทศ

โครงการขยายการลงทุนอาหารอนาคตสู่อาหารชาญฉลาด (Intelligent Future Food)

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.00 -16.00 น.
ณ ห้องประชุม MR 211
ศูนย์การประชุมไบเท็คบางนา กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) โดยการการสร้างเครือข่ายและรากฐานการผลิตอาหารอนาคตตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารอนาคต

2. เพื่อส่งเสริมการการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารอนาคตให้สอดคล้องกับกระแสการบริโภคของตลาดโลก
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารในอุตสาหกรรมอาหาร, เจ้าหน้าที่สายการผลิต เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 100 ราย

วิทยากร : นางสาวจิรารัตน์ เทศะศิลป์ นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

กำหนดการ
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน

13.30 – 14.30 น. สถานการณ์ด้านอาหารใหม่ (Novel Food) ในประเทศไทย
*กฎหมายและมาตรฐาน
*กระบวนการขออนุญาตและการกำกับดูแลในประเทศไทย
*แนวโน้มการขออนุญาตผลิตและทิศทางเทคโนโลยี
*ปัญหาอุปสรรคและคำแนะนำในการจดทะเบียน

14.30 – 14.45 น. พักดื่มชา-กาแฟ อาหารว่าง

14.45 – 15.30 น. สถานการณ์ด้านอาหารใหม่ (Novel Food) ในต่างประเทศ
*กฎหมายและมาตรฐาน
*แนวโน้มด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์

15.30 – 16.00 น. ถาม-ตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ปิดการสัมมนา

“ทิศทางนวัตกรรมด้านอาหารทางการแพทย์และอาหารฟังก์ชันนัล”

“ทิศทางนวัตกรรมด้านอาหารทางการแพทย์และอาหารฟังก์ชันนัล”
กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับโรงงานอาหาร Future Food ของไทย ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน
การขยายตลาดการค้า และการลงทุนในประเทศ

โครงการขยายการลงทุนอาหารอนาคตสู่อาหารชาญฉลาด (Intelligent Future Food)
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 13.00 -16.00 น.
ห้องประชุม MR 213 ศูนย์การประชุมไบเท็คบางนา กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) โดยการการสร้างเครือข่ายและรากฐานการผลิตอาหารอนาคตตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารอนาคต
2. เพื่อส่งเสริมการการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารอนาคตให้สอดคล้องกับกระแสการบริโภคของตลาดโลก
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารในอุตสาหกรรมอาหาร, เจ้าหน้าที่สายการผลิต เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 100 ราย

กำหนดการ
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 14.30 น. สถานการณ์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันนัลและอาหารทางการแพทย์
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.30 น. ผลของสารออกฤทธิ์ (active ingredients) ในอาหารฟังก์ชันนัล (functional
food) ต่อสุขภาพและผู้สูงอายุ
15.30 – 16.00 น. ถาม-ตอบ

กำหนดการ การสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยี “นวัตกรรมชุดทดสอบอาหารเพื่อความปลอดภัยที่ยั่งยืน”

กำหนดการ
การสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยี
“นวัตกรรมชุดทดสอบอาหารเพื่อความปลอดภัยที่ยั่งยืน”
ภายใต้งาน “THAILAND LAB INTERNATIONAL 2018”

วันพุธที่ 12 กันยายน เวลา 08.30-12.30 น.
ณ ห้องประชุม MR220 ศูนย์นิทรรศกำรและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน

09.30 – 09.50 น. พิธีเปิดกำรสัมมนำ แนะนำ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กล่าววัตถุประสงค์โดย นางสาวภาวดี ใจเอื้อ (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์สวก.) กล่าวเปิดสัมมนา โดย นางสาวศิริกร วิวรวงษ์(รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร)

09.50 – 10.00 น. พักรับประทำนอาหารว่าง

10.00 – 10.15 น. นำเสนอผลสำเร็จโครงการ“การพัฒนาชุดตรวจสำเร็จรูปแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟีเพื่อตรวจการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา ในอาหารอย่างแม่นยำและรวดเร็ว (ปีที่ 1-2)” โดย ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยค าภา หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ

10.15 – 10.30 น. นำเสนอผลสำเร็จโครงการ “การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์เพื่อการตรวจหาเชื้อลิสทีเรียในผลิตภัณฑ์อาหาร (ปีที่ 1-2)” โดย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะ

10.30 – 10.45 น. นำเสนอผลสำเร็จโครงการ“การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์เพื่อกำรตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาในผลิตภัณฑ์อาหาร (ปีที่ 1-2)” โดย รศ.โกสุม จันทร์ศิริหัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะ

10.45 – 11.00 น. นำเสนอผลสำเร็จโครงการ“การพัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์เพื่อตรวจวิเคราะห์ Shiga-toxin producing Escherichia coli (STEC), Listeria monocytogenes และ Salmonella spp. ในอาหาร” โดย ผศ.สุดสาย ตรีวานิช หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะ

11.00 – 11.15 น. นำเสนอผลสาเร็จโครงการ “การพัฒนำ strip และชุดตรวจเพื่อตรวจสารเคมีและวัตถุเจือปนอาหารตกค้ำงของเครื่องดื่มและอาหาร ได้อย่างรวดเร็ว ต้นทุนต่ำ และมีประสิทธิภาพสูง” โดย นางสมปอง คล้ายหนองสรวง หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ

11.15 – 11.30 น. นำเสนอผลสำเร็จโครงการ “การพัฒนำชุดตรวจสารฆ่าแมลงกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์โดยเทคนิค ELISA (ปีที่ 1-2)” โดย ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะ

11.30 – 11.45 น. นำเสนอผลสำเร็จโครงการ “การคัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติกและยีสต์จากสุกรในประเทศไทย
เพื่อต่อต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคและไวรัส porcine epidemic diarrhea (PED) (ปีที่ 1-2)” โดย รศ.น.สพ.ดร.ณุวีร์ ประภัสระกูล หัวหน้าโครงการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ

11.45 – 12.00 น. นำเสนอผลสำเร็จโครงการ “การพัฒนาพลาสมาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยและเพิ่มมูลค่าสำหรับคะน้าและมะม่วง” โดย ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะ

12.00 – 12.30 น. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและปิดการสัมมนา

12.30 น. รับประทำนอาหารกลางวัน

*หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

The US Perspective of Food Safety

Safety in Chemical and Biological Laboratories

Rationale

Safety in Laboratories is extremely important. The Government of Thailand has been
very much concerned by having rules and laws to improved laboratory safety. Naturally there
are competitions particularly in the quality of products which significantly depends on the
quality of laboratories concerned, in order to get greater marketing share. Thus, a laboratory
plays a major role in this aspect of controlling the quality of products as well as the quality of
education, research and development.

Now there is a good opportunity to increase and accentuate safety in your laboratories
since some essential safety training courses have been offered during this coming September,
2018. The Laboratory Safety Foundation; a non-profit organization, with the collaboration of
Neolab International Co., Ltd.; a safe laboratory maker, who creates safe laboratories according
to international standards, have invited Dr.James A. Kaufman, an expert and the Founder of
Laboratory Safety Institute from USA to Thailand, to provide Training Course for “Safety in
Chemical and Biological Laboratories”.

LSI is a very well-known worldwide in laboratory safety. It was established since 1978
and has been recognized internationally as the International Center for Science Safety. It has
been given permission to register as an “Non-profit Educational Organization” No.501(C)3, USA
by the US Government. LSI is professional in Laboratory Safety with so many training courses.
The chosen topics are the most relevant for people in Thailand who work in laboratories.

These courses cover important issues in laboratory safety with the emphasis on
laboratory fire hazard on one of the courses. Even if the knowledge is always true without any
time limitation, but it must be emphasized and stressed again and again. They can be used for
annual refreshment courses as required by laboratory safety requirements.

These courses are for anyone relating to laboratories, such as; laboratory personnel,
safety officers, managers, and laboratory safety trainers, etc. It is a good opportunity to obtain
these international certificates and to be trained by an internationally well-known professional
laboratory safety trainer with these little expenses, since just the registration fees of these
courses in the States are more than 20,000 Baht (Not include travelling and living expenses).

Objective

1. To train and develop the participants on laboratory safety to be used in education, research
and development.
2. To refresh the laboratory safety knowledge to the participants annually as mandatory by
laboratory safety requirements.
3. To prolong the lives of both invaluable people and scientific equipment in the laboratory
and increase the efficiency of work in the laboratories.
4. To help in decreasing laboratory accidents of which can ruin reputation of organizations and
business opportunity.
5. To increase profit in the long run for the participants’ organizations.

The suitable Participants

1. Those who are working in the laboratories whether in the Government or private sectors
where there are existing laboratories or planning to build new laboratories.
2. Safety Officers, Laboratory Safety Trainers, Laboratory Managers, Factory Managers, Head of
Laboratories, including Business Owners
3. Organizations or personal who wanted to keep refreshing knowledge on Laboratory Safety.

Language

 • Dr.James A Kaufman in English
 • Dr.Prapaipit Ternai in Thai

Programs

08.30 – 9.00 Registration
09.00 – 09.15 Opening Speech by Dr.Phichai Tovivich
09.15 – 16.30 Training Course in
4G for Sustainable Good Laboratories

 • Accidents & Activities
 • Chemical Handling & Storage
 • Electrical Safety
 • Eye & Face Protection
 • Biological & Animal Hazards
 • Safety Program Planning
 • Biosafety guidelines and regulations
 • Biotechnology and cell biology
 • Containment equipment
 • Decontamination & Waste disposal

Refreshment
10.30 – 10.45 Coffee Break
12.00 – 13.00 Lunch
14.30 – 14.45 Coffee Break

Registration Fee

Before 15 August 2018 4,500 Baht/person
After 15 August 2018 4,900 Baht/person

Remark:   

 1. Application more than 1 person from the same working place (and apply at the same time) will get discount of 500 Baht/person accordingly.
 2. All the payments will be given the receipt of the Foundation and will be printed as its supporters in the 2019 Annual Report of the Foundation.

*** Registration and get more information ***
Fill up the attached Registration Form with payment document send to Dr. Phichai Tovivich Fax. 02 159 9780 or E-mail: labsafety.foundation@gmail.com

Get more information:

 • Dr.Phichai Tovivich Mobile Phone: 081 901 2903
 • Khun Joy Tel. 02 159 9777 – 79 ext.106, 086 395 5919

Lecturers

1. Emeritus Professor Dr.Phichai Tovivich
Proficiency in Laboratory Safety, he is one of the Editor of Handbook on “Chemical Safety”, which has been published 4 times and being used in most laboratories in Thailand. He created the course compulsory on “Chemical Safety” for undergraduate students of the Chemistry Department, Chulalongkorn University, during working as one of its staff members. He was the Head of the Chemistry Department, Faculty of Science, Chulalongkorn University and the Executive Secretary of UNESCO Regional Network for the Chemistry of Natural Products in Southeast Asia. He has been organizing public seminars and training courses on Laboratory Safety and related topics for more than
20 years after he set up the Neolab International Co., Ltd.; the Safe Laboratory Maker, in order to increase the knowledge on how the build a safe laboratory since most of the laboratories in Thailand were not safe. He is proud to be one of the pioneers in campaigning safe laboratories in Thailand, in order to comply with international standards. He is pleased to learn that many Government Agencies have been issuing rules and regulations for laboratories even if their implementations have not been so long. His wish is to assist all laboratories in Thailand to be safe for their operations, therefore he founded the “Laboratory Safety Foundation” in which he is its first and present President, in order to provide practical knowledge in laboratory safety

2. Dr. James A. Kaufman
He is the founder and President/CEO of “The Laboratory Safety Institute” (LSI) – an international, non-profit institute (USA) for safety in sciences and science education. Dr. Kaufman has been called “the nation’s foremost authority on safety instruction in the laboratory” and become an expert witness in courts on the case relating to laboratory accidents. He is the author-narrator of the American Chemical Society (ACS) Audio Course on Laboratory Safety and editor of “Waste Disposal at Academic Institutions” from Lewis Publishers. He recorded and edited several Laboratory Safety Audio Courses. He was also appointed chair of the Safety In Science Education Committee of the International Council of Associations for Science Education (ICASE). Please see more information about LSI in www.labsafetyinstitute.org

3. Dr. Prapaipit C. Ternai
She has been assessing and designing more than 100 laboratory facilities for over 20 years. She is “the most well-known laboratory safety designer” in Thailand. With Ph.D. in Chemistry, she has an extensive knowledge in chemical and microbiological hazards. She successfully designed several scientific laboratories in Thailand, always with safety and laboratory standards in mind, for universities, research institutes and many types of private industries. She has been invited to lecture on laboratory design for several private and government sectors, including international organizations such as the Laboratory Safety Institute (LSI) from USA, The World Conference on Safety in Science, Industry and Education in Malaysia, and in Canada etc.

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม