ประเทศไทยกับโอกาสทางธุรกิจวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยกับโอกาสทางธุรกิจวิทยาศาสตร์
อัพเดทความเคลื่อนไหวของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในงานไทยแลนด์แล็บ อินเตอร์เนชันแนล 2016

ภาษีเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่สำคัญทางการค้า และส่งผลต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย เนื่องจากเครื่องมือวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นรายการที่ผลิตไม่ได้ในประเทศ ตัวอย่างการส่งเสริมในด้านนี้ของภาครัฐคือการลดอัตราภาษี ในปี 2531 ประเทศไทยได้ประกาศลดอากรขาเข้าอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จากอัตราร้อยละ 35 มาที่ร้อยละ 5 ส่งผลให้เกิดแรงผลักดันและเร่งการวิจัยพัฒนาของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมในสมัยนั้น แม้จะสูญเสียรายได้จากอากรขาเข้าประมาณ 1,800 ล้านบาท แต่ผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อใช้ของภาคเอกชน เช่น บริษัทตัวแทนนำเข้า นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยอิสระ และผู้ประกอบการทั้งหมด ต่างก็ได้รับผลดีที่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเหล่านี้ในราคาที่ถูกลง เพิ่มกำลังซื้อประมาณร้อยละ 22 แต่รัฐก็คาดว่าจะทำให้เกิดการลงทุนวิจัยพัฒนาและสร้างห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในหน่วยงานต่างๆ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 12,500 ล้านบาท และมีส่วนทำให้สินค้าส่งออกของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าสินค้าเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมมีการพัฒนาด้านคุณภาพและมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในเวทีการค้าระหว่างประเทศ ผลกำไรที่ได้นี้ทำให้รัฐมีรายได้เป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นมากกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี โดยยังไม่ได้รวมถึงการกระจายรายได้ และผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย ปัจจุบัน แม้จะไม่มีการลดอากร แต่รัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในรูปแบบสิทธิประโยชน์ทางภาษี 300% โครงการสนับสนุนงานวิจัย โครงการฝึกอบรมผ่านหน่วยงานรัฐ และโครงการอื่นๆ ส่งผลให้มีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน

สำหรับอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ทางองค์การการค้าโลกมีข้อตกลงอนุญาตให้ประเทศสมาชิกกำหนดวิธีการทางเทคนิคเพื่อกีดกันสินค้าที่มีลักษณะหรือคุณภาพไม่ตรงตามตวามต้องการ ไม่ให้เข้ามาจำหน่ายในประเทศบนพื้นฐานของข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ คุณภาพสินค้า และความปลอดภัยต่อการบริโภคของประชาชน สำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้านานาชนิดสู่ตลาดโลก ต้องหันมาให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพ เพื่อรับมือกับประเด็นด้านคุณภาพ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์จึงเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านปริมาณการใช้ และประสิทธิภาพของเครื่องมือ อันได้แก่ ความไว ความแม่นยำ ความถูกต้อง และราคาที่ถูกลง

ร่วมรับชมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่จะตอบโจทย์อุตสาหกรรมได้ใน งานไทยแลนด์แล็บ อินเตอร์เนชันแนล 2016 วันที่ 21-23 กันยายนนี้ ที่ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานและลงทำเบียนเข้างานล่วงหน้าได้ที่ www.thailandlab.com

ฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ติดต่อ คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี saengtip.won@vnuexhibitionsap.com +662 6700900 (Ext.122)
ฝ่ายบริหารโครงการ ติอต่อ คุณอนุชา พันธุ์พิเชฐ anucha@vnuexhibitionsap.com +662 6700900 (Ext.202)

(ขอขอบคุณรูปภาพประกอบจาก https://e36261ef1f37a9aa564c-183246622d51cc66cab6f7d435863a72.r86.cf5.rackcdn.com/wp-content/uploads/2014/12/357737-shutterstock_-1333157029-182-640×480-640×330.jpg?a1f070)


สถิติการนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์บางรายการ

 

คำอธิบาย

 • 38.21 อาหารเพาะเชื้อปรุงแต่งสำหรับเลี้ยงจุลินทรีย์
 • 38.22 รีเอเจนต์ที่มีวัตถุรองรับหรือรีเอเจนต์ปรุงแต่งแล้วจะมีวัตถุรองรับหรือไม่ก็ตามสำหรับใช้ในการวินิจฉัยหรือใช้ตามห้องปฏิบัติการนอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 30.02 หรือ 30.06 วัตถุอ้างอิงที่รับรองแล้ว
 • 69.09 ผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับใช้ตามห้องปฏิบัติการ ใช้ในทางเคมีหรือใช้ในทางเทคนิคอื่นๆ อ่างและภาชนะรองรับที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิกชนิดที่ใช้ในทางเกษตรกรรม รวมทั้งหม้อ กระปุกและของที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิกชนิดที่ใช้สำหรับลำเลียงหรือบรรจุของ
 • 70.17 เครื่องแก้วที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการ ในทางอนามัยหรือในทางเภสัชกรรม จะทำเครื่องหมายแบ่งส่วนหรือแบ่งขนาดหรือไม่ก็ตาม
 • 84.19 เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงาน หรือเครื่องอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการจะทำความร้อนด้วยไฟฟ้าหรือไม่ก็ตาม (ไม่รวมถึงเตาเผา เตาอบ และเครื่องอุปกรณ์อื่น ตามประเภทที่ 85.14) สำหรับใช้กระทำกับวัตถุโดยกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอุณหภูมิ เช่น การทำให้ร้อน การทำให้สุก การย่าง การกลั่น การกลั่นลำดับส่วน การสเตอรีไลส์ การพาสเจอไรส์ การอเครื่องจักรโรงงานชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน เครื่องทำน้ำร้อนแบบทำบไอน้ำ การทำให้แห้ง การทำให้ระเหย การทำให้เป็นไอ การควบแน่น หรือการทำให้เย็น นอกจากเครื่องจักรหรือน้ำร้อนชั่วขณะหรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสมที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
 • 84.21 เครื่องเซ็นตริฟิวจ์ รวมถึงเครื่องทำให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง เครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองของเหลวหรือก๊าซหรือทำให้ของเหลวหรือก๊ซบริสุทธิ์
 • 90.11 กล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์เชิงประกอบ รวมถึงกล้องจุลทรรศน์สำหรับใช้ในการถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์หรือการฉายภาพของจุลวัตถุ
 • 90.12 กล้องจุลทรรศน์นอกจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์ รวมทั้งเครื่องดิฟแฟรกชัน
 • 90.16 เครื่องชั่ง (บาลานซ์) ที่มีความไว 5 เซนติกรัมหรือไวกว่า มีหรือไม่มีตุ้มน้ำหนัก
 • 90.27 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์ทางฟิสิกก์หรือเคมี (เช่น โพลาริมิเตอร์ รีแฟรกโตมิเตอร์ สเปกโทรมิเตอร์ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหรือควัน) อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบ ความหนืดความพรุน การขยายตัว แรงตึงผิวหรือที่คล้ายกัน อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบปริมาณความร้อน เสียงหรือแสง (รวมถึงเครื่องวัดแสงในการถ่ายรูป) รวมทั้งไมโครตอม

ที่มา: สภาอุตสาหกรรม กรมศุลกากร นิตยสารอินโนแล็บ

โปรดติดตามกิจกรรมต่างๆ ของงานไทยแลนด์แล็บ อินเตอร์เนชันแนล 2016 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2557 ณ ไบเทค นางนา กรุงเทพฯ และลงทะเบียนชมงานล่วงหน้าได้ที่ www.thailandlab.com

Laboratory Business Opportunity in Thailand

Laboratory Business Opportunity in Thailand
Keep Abreast of Scientific Equipment and Technology in Thailand LAB INTERNATIONAL 2016

Tax is the one of trade barriers. It affects on science and technology development of Thailand because the scientific instruments are not manufactured locally. An example on the development is Thailand had reduced the import duty of scientific instruments/equipment from 35% to 5%. The consequence of this support was to drive and stimulate the research and development projects of Ministry of Science, Technology and Environment. Even the government lost 1,800 million baht of import duty, but the private sectors got a lot of benefits. The cost of the equipment/instruments was reduced. That was meant the buying power were risen to 22%. The government also projected that the investment value of R&D and quality control laboratories were around 12,500 million baht. This encouraged the export of agricultural products and the quality development of all industries to comply the international standard also. The corporate income tax that the government charged the private sectors at that time was 2,000 million baht per year excluding the income distribution and rising turnover of related business.

Now, there is no more import duty reduction policy but the government still support the R&D such as 300% Tax Incentive and R&D supportive projects and training projects thru the government bodies. These could lead the usage of scientific equipment/instruments also.

Refer to the Agreement on Technical Barrier to Trade (TBT), WTO allowed the members to regulate the technical barrier on unqualified goods importing to the country based on science, product quality and safety. That is the reason why Thailand, the exporting country, have to pay more attention to the quality control. To cope with the quality issue, scientific equipment/instruments must be applied more in terms of quantity and the efficiency on sensitivity, accuracy, precision and cost effectiveness.

Join Thailand LAB INTERNATIONAL 2016 at September 21-23 at BITEC, Bangna, Bangkok to see how the technological advancement of scientific equipment/instruments solve the industrial problems. For more information about the show and pre-registration, please visit www.thailandlab.com.

For more information, please contact
Media Relation, Saengtip Techapatiphandee (Mrs.): saengtip.won@vnuexhibitionsap.com +662 670 0900 (Ext.122)
Project Team, Anucha Parnpichate (Mr.): anucha@vnuexhibitionsap.com +662 670 0900 (Ext.202)

(Photo credit: https://e36261ef1f37a9aa564c-183246622d51cc66cab6f7d435863a72.r86.cf5.rackcdn.com/wp-content/uploads/2014/12/357737-shutterstock_-1333157029-182-640×480-640×330.jpg?a1f070)


Import Statistics on Some of Scientific Equipment/Instruments

 

Description

 • 38.21 Prepared culture media for development of micro-organisms.
 • 38.22 Diagnostic or laboratory reagents on a backing and prepared diagnostic or laboratory reagents whether or not on a backing, other than those of heading No.30.02 or 30.06.
 • 69.09 Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses; ceramic troughs, tubs and similar receptacles of a kind used in agriculture; ceramic pots, jars and similar articles of a kind used for the conveyance or packing of goods.
 • 70.17 Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated.
 • 84.19 Machinery, plant or laboratory equipment, whether or not electrically heated (excluding furnaces, ovens and other equipment of heading 85.14) for the treatment of materials by a process involving a change of temperature such as heating, cooking, roasting, distilling, rectifying, sterilising, pasteurising, steaming, drying, evaporating, vaporising, condensing or cooling, other than machinery or plant of a kind used for domestic purposes; instantaneous or storage water heaters, non-electric.
 • 84.21 Centrifuges, including centrifugal dryers; filtering or purifying machinery and apparatus, for liquids or gases.
 • 90.11 Compound optical microscopes, including those for photomicrography, cinephotomicrography or microprojection.
 • 90.12 Microscopes other than optical microscopes; diffraction apparatus.
 • 90.16 Balances of a sensitivity of 5 cg or better, with or without weights.
 • 90.27 Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (for example, polarimeters, refractometers, spectrometers, gas or smoke analysis apparatus); instruments and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, expansion,surface tension or the like; instruments and apparatus for measuring or checking quantities of heat, sound or light (including exposure meters); microtomes.

Source: FTI, customs.go.th, INNOLAB magazine

Thailand Lab International 2016 will take place on September 21-23, 2016 at Bitec, Bangna, Bangkok. The update activities and pre-registration are available at www.thailandlab.com.

ชุดตรวจ และทดสอบ จาก สวก.(ARDA)

 

https://www.facebook.com/ardathai/posts/1255393544480453?__mref=message_bubble