นำวิทยาศาสตร์สู่ธุรกิจ: ครั้งที่ 2

นำวิทยาศาสตร์สู่ธุรกิจ: ครั้งที่ 2
ข้อมูลเพิ่มเติมของกิจกรรม LAB THEATRE ซึ่งจัดขึ้นในงาน Thailand Lab International 2016

การวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเป็นการใช้กระบวนการทางเคมีวิเคราะห์และเทคนิคอื่นๆ เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อม จุดประสงค์คือการตรวจติดตามและศึกษาระดับของธาตุเป้าหมายในบรรยากาศ แม่น้ำ และตัวอย่างจำเพาะอื่นๆ ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมใช้แนวทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กรอบแนวคิดทางเคมีทั่วไปที่สำคัญ ได้แก่ การวัดปริมาณสาร/สิ่งปนเปื้อน การเก็บตัวอย่าง และเทคนิคการวิเคราะห์

ช่วยให้ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมของคุณทำงานเชิงรุกเพื่อเตรียมตัวสำหรับข้อกำหนดใหม่

ตัวอย่างที่ 1: การชั่งที่ดีทำให้ผลการวิเคราะห์เชื่อถือได้
การชั่งเป็นกิจกรรมปกติในห้องปฏิบัติการ ผลการวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้มาจากการชั่งตัวอย่าง (และสารเคมี) ความผิดพลาดหรือการปฏิบัติที่ผิดอาจไปทำลายกระบวนการระดับโรงงาน วิธีการชั่งและเครื่องมือที่เหมาะสมช่วยรับประกันผลการวิเคราะห์และป้องกันการชดใช้ความเสียหายที่ใช้ต้นทุนสูง

ตัวอย่างที่ 2: การวิเคราะห์โลหะหนักในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมโดยใช้ ICP-MS
Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)
ICP-MS เป็นแมสสเปคโทรสโคปีชนิดหนึ่งที่สามารถตรวจจับโลหะและอโลหะบางชนิดที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ อาร์เซนิก แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว และดีบุกอนินทรีย์เป็นสารพิษกลุ่มโลหะหนักที่เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของผู้ป่วยได้รับพิษโลหะหนัก การเกิดพิษมักมาจากมลพิษในสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมโดยใช้วิธีและเครื่องมือขั้นสูงอาจถือเป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อต่อต้านการปนเปื้อนที่เป็นอันตราย

ตัวอย่างที่ 3: ตู้ดูดอากาศและตัวกรองอากาศในงานเคมีวิเคราะห์
ตู้ดูดอากาศเป็นตัวควบคุมการสัมผัสในห้องปฏิบัติการ ควบคุมการสัมผัสพิษ ไอที่มีลักษณะน่ารังเกียจหรือติดไฟได้ แก๊ส และแอโรซอล ตู้ดูดอากาศจะดูดแก๊สพิษ ฝุ่น ควัน และไอในสถานที่อับอากาศ การเลือกตู้ดูดอากาศและชนิดของตัวกรองอย่างเหมาะสมก็มีส่วนสำคัญ และชนิดของตัวกรองขึ้นอยู่กับสารเคมีที่ใช้และการทำงานของห้องปฏิบัติการ


กิจกรรมใหม่ที่น่าสนใจ

Lab Theatre เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นครั้งแรกในงานไทยแลนด์แล็บอินเตอร์เนชันแนล 2016 โดยความร่วมมือของวีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชียแปซิฟิค นิตยสารอินโนแล็บ และหน่วยงานเครือข่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Lab Theatre จะทำให้ท่านได้รับข้อมูลล่่าสุดในการวิเคราะห์และทดสอบ รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ และทดลองใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ซึ่งแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก
ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม Lab Theatre เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุดที่จะช่วยให้ธุรกิจของท่านเติบโตอย่างยั่งยืน

โปรดติดตามกิจกรรมต่างๆ ของงานไทยแลนด์แล็บอินเตอร์เนชันแนล 2016 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2557 ณ ไบเทค นางนา กรุงเทพฯ และลงทะเบียนชมงานล่วงหน้าได้ที่ www.thailandlab.com

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
ฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี saengtip.won@vnuexhibitionsap.com +662 6700900 (Ext.122)

ฝ่ายบริหารโครงการ คุณอนุชา พันธุ์พิเชฐ
anucha@vnuexhibitionsap.com
+662 6700900 (Ext.202)

Transforming Science to Business: Episode 2

Transforming Science to Business: Episode 2.
Learn more at LAB THEATER during Thailand Lab International 2016.

Improve you environment lab to proactively prepare for compliances
Environmental analysis is the use of analytical chemistry and other techniques to study the environment. The purpose of this is to monitor and study levels of targeted elements in the atmosphere, rivers and other specific settings. Environmental lab draws on a range of concepts from chemistry and various environmental sciences. Important general concepts from chemistry include determining chemical substances/contaminants, sampling, and analytical techniques.

Sample 1: Good weighing allows reliable lab result
Weighing is a common activity in lab. Reliable analytical results depend on initial sample (and chemical) weighing. Errors or malpractices in lab may ruin processing – in plant scale. Weighing practices and proper equipment ensure the results and prevent costly compensation.

Sample 2: ICP-MS analysis of heavy metal on environmental sample
ICP-MS is a type of mass spectrometry which is capable of detecting metals and several non-metals at concentrations. Arsenic, cadmium, mercury, lead, and inorganic tin are the most toxic heavy metals that account for most heavy metal poisoning cases. Poisoning is usually a result of environmental pollution. Environmental analysis by sophisticate method and equipment may be the proactive measure against this harmful contamination.

Sample 3: Fume hood and air filter for chemical analysis
Fume hoods controls laboratory exposure. It controls exposure to toxic, offensive or flammable vapors, gases and aerosols. Fume hood exhausts hazardous gases, dusts, mists, and vapors from a confined location. Appropriate uses protect workers from inhalation exposure. Proper selecting is important, fume hood and its filter type depends on chemical uses and lab functions.


Coming Attraction!

LAB THEATER is a new activity in Thailand LAB INTERNATIONAL 2016 created by VNU Exhibitions Asia Pacific, INNOLAB magazine and ASEAN Network. LAB THEATER could bring you the update information on analysis and testing including relevant regulations from international experts and the live lab conducted by global specialists.
Let’s attend LAB THEATER to learn more on the cutting-edge technology that could sustain the growth your business.
Thailand LAB INTERNATIONAL 2016 will take place on September 21-23, 2016 at BITEC, Bangna, Bangkok. The update activities and pre-registration are available at www.thailandlab.com.

For more information, please contact:
Media Relation, Saengtip Techapatiphandee (Mrs.): saengtip.won@vnuexhibitionsap.com +662 670 0900 (Ext.122)

Project Team, Anucha Parnpichate (Mr.): anucha@vnuexhibitionsap.com +662 670 0900 (Ext.202)

เอกชนหนุนรัฐ ดันไทยเป็นศูนย์เครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน

กรุงเทพ  15 กรกฎาคม 2559 – รัฐบาลโดยความร่วมมือจากภาคเอกชนร่วมลงทุนกว่า 130,000 ล้านบาท เพื่อการวิจัยและพัฒนาปี 2559  ผ่านการลงทุนระดับนานาชาติด้วยโครงสร้าง S Curve ส่งเสริมบุคลาการด้านวิทยาศาสตร์ (Talent Mobility Program) และยกระดับการจัดงานแสดงเทคโนโลยีและเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ไทยแลนด์ แลบ อินเตอร์เนชั่นแนล

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นตลาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ และรัฐบาลเน้นการสนับสนุนการลงทุนระดับนานาขาติด้วยโครงสร้าง S Curve ซึ่งจะวัดถึงประสิทธิภาพและการต้นทุนของเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยต้องเปลี่ยนจากประเทศที่ขับเคลื่อนโดยประสิทธิภาพเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม

รัฐบาลไทยและภาคเอกชนมีเป้าหมายร่วมลงทุนเงินเป็นจำนวน 130,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1%  ของ GDP สำหรับค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา ในปี 2559 ซึ่งจะก่อให้เกิดการลงทุนโดยสมัครใจ รวมถึงการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาล อาทิ นโยบายส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ (Talent Mobility Program) ส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน หรือ สิทธิประโยชน์ทางภาษี 300%  (300% tax incentive) นอกจากนี้ ภาครัฐยังปรับปรุงกฎหมายและมาตรการการสนับสนุนอื่นๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย และมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมอันได้แก่ การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศ เขตเศรษฐกิจนวัตกรรมตามภูมิภาค และเมืองนวัตกรรมอาหาร การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา และการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาครัฐ จะมีผลต่อการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการอย่างแน่นอน และทำให้ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่น่าลงทุนอยู่

ทั้งนี้ งานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชันแนล 2016 ถูกยกระดับขึ้นมาเป็นงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเครื่องมือแล็บและอุปกรณ์ต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ โดยมีบริษัทชั้นนำจาก 35 ประเทศ  330 บริษัท 6 พาวิลเลียน ครอบคลุมพื้นที่แสดงงานกว่า 10,000 ตารางเมตร และผู้จัดงานฯ บริษัทวีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค พร้อมด้วย สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาศาสตร์ และหน่วยงานภาครัฐ จะมีการนำเสนอเทคนิค วิธีการ โซลูชั่น สำหรับ เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น การวินิจฉัยทางคลินิก การวิเคราะห์และทดสอบ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การวิจัยและพัฒนา และการสอบเทียบและมาตรวิทยา รวมไปถึง   งานประชุมและงานสัมมนานานาชาติ ด้านชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านพันธุศาสตร์ และชีวสารสนเทศศาสตร์ ด้านวิเคราะห์อาหารและวัสดุ พิษวิทยาและการจัดการทางห้องปฏิบัติการ  เพื่อให้สอดคล้องความต้องการของภาครัฐและเอกชนที่ต้องการให้    ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชันแนล 2016  เป็นอีกหนึ่งเวทีที่จะส่งเสริมการพัฒนาและการลงทุนด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีสำหรับห้องปฏิบัติการในภูมิภาคอาเซียน

ลงทะเบียนชมงานล่วงหน้า ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่ เว็บไซต์ www.thailandlab.com , https://www.facebook.com/ThailandLab


ฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ติดต่อ คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี   saengtip.won@vnuexhibitionsap.com  +662 6700900 (Ext.122)

ฝ่ายบริหารโครงการ  ติอต่อ คุณอนุชา พันธุ์พิเชฐ  anucha@vnuexhibitionsap.com  +662 6700900 (Ext.202)

Economics Drives Thailand led Laboratory Market in ASEAN

Thailand, 2nd largest economy in South East Asia, promotes foreign investment with new S curve structure towards innovative, digital and research based economy, leading the country to the new dimension of laboratory, biotechnology and life science investment in ASEAN.

 

Thailand government and private companies potentially spend 130,000 MB or 1% GDP on R&D Expenditure in 2016. It is predilection that following technology acquisition and support by the government such as Talent Mobility Program and 300% tax incentive, private sector embraces more investment to enhance their innovation, standards and production etc. The value of the R&D expenditure can also be increased by the expenditure on quality control and quality assurance, requiring high number of instruments and tools also includes consumable equipment. Importantly,   the government’s mega projects such as Thailand Science Park Development plan, Economic Zones of Innovation (EZI) and Food Innopolis and ongoing supports on R&D ecosystem encourage more application of laboratory instruments and equipment.  As a result, Thailand now becomes the leading country for laboratory market.

 

Thailand has earned their economy growth in recent years thanks to integration of the South East Asia’s single market or Asian Economic Community (AEC).  South East Asia’s 10 countries, the world’s ninth-largest economy, have a combined gross domestic product (GDP) of $1.9 trillion with more than 600 million populations. Over the past decade, the 10 countries have averaged a growth rate of more than five percent per year.


Thailand LAB INTERNATIONAL 2016: Significant Growth of ASEAN Laboratory Market Place

The exhibition will be held on 10,000 square meters of EH 101-102, BITEC, Bangkok. The cutting-edge laboratory technology will be presented by more than 1,300 brands by 350 exhibitors from 35 countries plus 6 country pavilions. The exhibition provides application and solutions for all types of laboratories.

 

Thailand LAB INTERNATIONAL 2016 has established for 6 years as technology platform for laboratory trends & innovation in South East Asia. The exhibition stages as the leading market place for global manufacturers and suppliers to expand their products and services to the region. Main exhibiting equipment and technologies includes Clinical & Diagnostics, Analytical & Testing, Safety & Environment, Research & Development, Calibration & Metrology and Industries & Trends.

 

The interesting highlights are the exhibition of  latest lab technology and innovation from China, France, Germany, India, Italy, Japan, Korea, Malaysia, Singapore, Spain, Taiwan, UK, USA,  Thailand, etc. 1st Chem ASEAN pavilion focuses on chemicals for industries from basic & bio to water and environmental chemicals. In relations to Biotechnology, the dedicated event of 4th LIFE Sciences & BIO Investment Asia invite biotechnologist, scientists and industry leaders discussing bio pharmaceuticals & medicals, drug delivery system, gene & cell therapy etc. Bio Service Hub & Bio Business Partnering gathers industries to explore and venture bio business in the region.  Conferences & symposia bring international content in life sciences & biotechnology, Genomics & Bioinformatics, Food & Materials Analysis, Toxicology and Industrial Laboratory Management etc.

 

Online registration and more information is available now at www.thailandlab.com or https://www.facebook.com/ThailandLab


Media Relation, Saengtip Techapatiphandee (Mrs.): saengtip.won@vnuexhibitionsap.com +662 670-0900 (Ext.122)

Project Team, Anucha Parnpichate (Mr.):  anucha@vnuexhibitionsap.com +662 670 -0900 (Ext.202)

Transforming Science to Business: Episode 1.

Transforming Science to Business: Episode 1 (TH)

ห้องปฏิบัติการทางเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง
ห้องปฏิบัติการทางเภสัชกรรมและเครื่องสำอางเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ และยังมีบทบาทสำคัญในการวิจัยและพัฒนา การควบคุมการผลิต และการควบคุมคุณภาพ อีกด้วย เครื่องมือและเทคโนโลยีสำหรับห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยสามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตตลอดสายการผลิต เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ผ่านกระบวนการตัดสินใจเลือกสรรเป็นอย่างดีแล้ว จะถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนนธุรกิจในองค์รวม

ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง
ตัวอย่างที่ 1: การวิเคราะห์นำ้บริสุทธิ์ ด้วยเครื่องวิเคราะห์อินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด
การวิเคราะห์ด้านเภสัชกรรมต้องการเทคโนโลยีพิเศษ เครื่องวิเคราะห์อินทรีย์คาร์บอนทั้งหมดที่มีความไวสูงจะถูกนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์น้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง ตัวอย่างเช่น นำ้สำหรับยาฉีด น้ำบริสุทธิ์ หรือ น้ำเพื่อใช้ในการสวอบตัวอย่างที่เป็นของเหลวและของแข็งในการทดสอบกระบวนการความสะอาด และกระบวนการอื่นๆ ในห้องปฏิบัติการทางเภสัชกรรม

นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์น้ำดื่มและน้ำเสีย น้ำที่ใช้ในกระบวนการทางเภสัชกรรมหรือการทดสอบกระบวนการทำความสะอาด นำ้ผิวดิน จนถึงนำ้ที่ใช้ในโรงงานไฟฟ้า และอุตสาหกรรมเซมิคอนดัคเตอร์ รวมทั้งน้ำที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์สารตัวอย่างที่เป็นของแข็งอีกด้วย

ตัวอย่างที่ 2: การผสมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายประเภทครีม ด้วยเครื่องปั่นความเร็วรอบสูง
หลายๆ ขั้นตอนในกระบวนการผลิตและการเตรียมตัวอย่างในห้องปฏิบัติการด้านเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายมีการใช้้อีมัลชันและสารแขวนลอยหลากหลายประเภทในการทำงานแบบแบตช์ เครื่องปั่นความเร็วรอบสูงที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่สามารถเพื่อให้สามารถใช้ผสมสารที่มีความหนืดสูงที่ไม่สามารถผสมกันด้วยวิธีการกวนผสมแบบธรรมดา

ตัวอย่างที่ 3: การทดสอบสารตะกั่วในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบบคัดกรอง ด้วยชุดทดสอบ
โลหะหนักอย่างเช่นตะกั่วสามารถพบได้ทั่วไปในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นลิปสติก ยาสีฟันฟอกฟันขาว ที่เขียนขอบตา และยาทาเล็บ โลหะหนักบางประเภทถูกเติมเข้าไปในสูตรอย่างตั้งใจ แต่บางประเภทปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ โลหะหนักเหล่านี้มีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค ผู้บริโภคเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นมีความรู้ในการทดสอบสารตะกั่วอย่างง่ายในผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้นเมื่อรับโลหะหนักเหล่านี้เข้าสู่ร่างกาย

กิจกรรมใหม่ที่น่าสนใจ
Lab Theatre เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นครั้งแรกในงานไทยแลนด์แล็บอินเตอร์เนชันแนล 2016 โดยความร่วมมือของวีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชียแปซิฟิค นิตยสารอินโนแล็บ และหน่วยงานเครือข่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Lab Theatre จะทำให้ท่านได้รับข้อมูลล่่าสุดในการวิเคราะห์และทดสอบ รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ และทดลองใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ซึ่งแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก
ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม Lab Theatre เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุดที่จะช่วยให้ธุรกิจของท่านเติบโตอย่างยั่งยืน

โปรดติดตามกิจกรรมต่างๆ ของงานไทยแลนด์แล็บอินเตอร์เนชันแนล 2016 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2557 ณ ไบเทค นางนา กรุงเทพฯ และลงทะเบียนชมงานล่วงหน้าได้ที่ www.thailandlab.com


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
ฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี saengtip.won@vnuexhibitionsap.com +662 6700900 (Ext.122)
ฝ่ายบริหารโครงการ คุณอนุชา พันธุ์พิเชฐ anucha@vnuexhibitionsap.com +662 6700900 (Ext.202)

Transforming Science to Business: Episode 1.

Transforming Science to Business: Episode 1 (EN)

Learn more at LAB THEATRE during Thailand LAB INTERNATIONAL 2016

Pharma and cosmetic Lab
The pharmaceutical and cosmetic lab serves one of the most important functions in production and control. It plays the important contribution in research and development, quality and process control activities. Newly developed technology and equipment helps improve these manufacturing processes. The key decisive aspects are appropriately employed to serve overall business.

The samples of pharma and cosmetic solutions
Sample 1: Analysis of Pure Water by total organic carbon analyser
Pharmaceutical applications require special technological solutions.
The high sensitivity TOC analyser is suitable for ultra-pure water analyses, in particular for the analysis of WFI (water for injection purposes), AP (purified water), liquid or solid samples (swabs) from the cleaning validation and other typical applications in the pharmaceutical labs.
Analysis of drinking water and waste water, pharmaceutically used water or cleaning validation, surface water, through to water in power plants or in the semiconductor industry or solid substance analysis.

Sample 2: Mixing of cream-type cosmetics and personal care products by dispersing machine
Many production processes and labs of care and cosmetic products employ variety of emulsions and suspensions in batch operations. New development of dispersing machine is suitable for applications that cannot be accomplished using conventional stirring/dispersing methods. The dispersion can be achieved in highly viscous products.

Sample 3: Screening test of lead in cosmetic products by rapid test kit
Heavy metals, like lead, are found in a wide variety of personal care and cosmetic products including lipstick, whitening toothpaste, eyeliner and nail color. Some metals are intentionally added as ingredients, while others are contaminants. Exposure to metals has been linked to health concerns. Consumers themselves and authoritative agencies have to learn about testing of lead in these products to protect against adverse effects.

 

Coming Attraction!
Lab Theatre is a new activity in Thailand LAB INTERNATIONAL 2016 created by VNU Exhibitions Asia Pacific, INNOLAB magazine and ASEAN Network. Lab Theatre could bring you the update information on analysis and testing including relevant regulations from international experts and the live lab conducted by global specialists.
Let’s attend Lab Theatre to learn more on the cutting-edge technology that could sustain the growth your business.

 

 

Thailand LAB INTERNATIONAL 2016 will take place on September 21-23, 2016 at Bitec, Bangna, Bangkok. The update activities and pre-registration are available at www.thailandlab.com


For more information, please contact
Media Relation, Saengtip Techapatiphandee (Mrs.):
saengtip.won@vnuexhibitionsap.com
+662 670 0900 (Ext.122)
Project Team, Anucha Parnpichate (Mr.):
anucha@vnuexhibitionsap.com
+662 670 0900 (Ext.202)