นำวิทยาศาสตร์สู่ธุรกิจ: ครั้งที่ 2

นำวิทยาศาสตร์สู่ธุรกิจ: ครั้งที่ 2 ข้อมูลเพิ่มเติมของกิจกรรม LAB THEATRE ซึ่งจัดขึ้นในงาน Thailand Lab International 2016 การวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเป็นการใช้กระบวนการทางเคมีวิเคราะห์และเทคนิคอื่นๆ เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อม จุดประสงค์คือการตรวจติดตามและศึกษาระดับของธาตุเป้าหมายในบรรยากาศ แม่น้ำ และตัวอย่างจำเพาะอื่นๆ ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมใช้แนวทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กรอบแนวคิดทางเคมีทั่วไปที่สำคัญ ได้แก่ การวัดปริมาณสาร/สิ่งปนเปื้อน การเก็บตัวอย่าง และเทคนิคการวิเคราะห์ ช่วยให้ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมของคุณทำงานเชิงรุกเพื่อเตรียมตัวสำหรับข้อกำหนดใหม่ ตัวอย่างที่ 1: การชั่งที่ดีทำให้ผลการวิเคราะห์เชื่อถือได้ การชั่งเป็นกิจกรรมปกติในห้องปฏิบัติการ ผลการวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้มาจากการชั่งตัวอย่าง (และสารเคมี) ความผิดพลาดหรือการปฏิบัติที่ผิดอาจไปทำลายกระบวนการระดับโรงงาน …

Transforming Science to Business: Episode 2

Transforming Science to Business: Episode 2. Learn more at LAB THEATER during Thailand Lab International 2016. Improve you environment lab to proactively prepare for compliances Environmental analysis is the use …

เอกชนหนุนรัฐ ดันไทยเป็นศูนย์เครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน

กรุงเทพ  15 กรกฎาคม 2559 – รัฐบาลโดยความร่วมมือจากภาคเอกชนร่วมลงทุนกว่า 130,000 ล้านบาท เพื่อการวิจัยและพัฒนาปี 2559  ผ่านการลงทุนระดับนานาชาติด้วยโครงสร้าง S Curve ส่งเสริมบุคลาการด้านวิทยาศาสตร์ (Talent Mobility Program) และยกระดับการจัดงานแสดงเทคโนโลยีและเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ไทยแลนด์ แลบ อินเตอร์เนชั่นแนล ปัจจุบันประเทศไทยเป็นตลาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ และรัฐบาลเน้นการสนับสนุนการลงทุนระดับนานาขาติด้วยโครงสร้าง S Curve ซึ่งจะวัดถึงประสิทธิภาพและการต้นทุนของเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยต้องเปลี่ยนจากประเทศที่ขับเคลื่อนโดยประสิทธิภาพเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม รัฐบาลไทยและภาคเอกชนมีเป้าหมายร่วมลงทุนเงินเป็นจำนวน …

Transforming Science to Business: Episode 1.

Transforming Science to Business: Episode 1 (TH)

ห้องปฏิบัติการทางเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง ห้องปฏิบัติการทางเภสัชกรรมและเครื่องสำอางเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ และยังมีบทบาทสำคัญในการวิจัยและพัฒนา การควบคุมการผลิต และการควบคุมคุณภาพ อีกด้วย เครื่องมือและเทคโนโลยีสำหรับห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยสามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตตลอดสายการผลิต เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ผ่านกระบวนการตัดสินใจเลือกสรรเป็นอย่างดีแล้ว จะถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนนธุรกิจในองค์รวม ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง ตัวอย่างที่ 1: การวิเคราะห์นำ้บริสุทธิ์ ด้วยเครื่องวิเคราะห์อินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด การวิเคราะห์ด้านเภสัชกรรมต้องการเทคโนโลยีพิเศษ เครื่องวิเคราะห์อินทรีย์คาร์บอนทั้งหมดที่มีความไวสูงจะถูกนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์น้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง ตัวอย่างเช่น นำ้สำหรับยาฉีด น้ำบริสุทธิ์ หรือ น้ำเพื่อใช้ในการสวอบตัวอย่างที่เป็นของเหลวและของแข็งในการทดสอบกระบวนการความสะอาด และกระบวนการอื่นๆ ในห้องปฏิบัติการทางเภสัชกรรม นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์น้ำดื่มและน้ำเสีย น้ำที่ใช้ในกระบวนการทางเภสัชกรรมหรือการทดสอบกระบวนการทำความสะอาด นำ้ผิวดิน จนถึงนำ้ที่ใช้ในโรงงานไฟฟ้า และอุตสาหกรรมเซมิคอนดัคเตอร์ รวมทั้งน้ำที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์สารตัวอย่างที่เป็นของแข็งอีกด้วย ตัวอย่างที่ …