เอกชนหนุนรัฐ ดันไทยเป็นศูนย์เครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน

กรุงเทพ  15 กรกฎาคม 2559 – รัฐบาลโดยความร่วมมือจากภาคเอกชนร่วมลงทุนกว่า 130,000 ล้านบาท เพื่อการวิจัยและพัฒนาปี 2559  ผ่านการลงทุนระดับนานาชาติด้วยโครงสร้าง S Curve ส่งเสริมบุคลาการด้านวิทยาศาสตร์ (Talent Mobility Program) และยกระดับการจัดงานแสดงเทคโนโลยีและเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ไทยแลนด์ แลบ อินเตอร์เนชั่นแนล

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นตลาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ และรัฐบาลเน้นการสนับสนุนการลงทุนระดับนานาขาติด้วยโครงสร้าง S Curve ซึ่งจะวัดถึงประสิทธิภาพและการต้นทุนของเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยต้องเปลี่ยนจากประเทศที่ขับเคลื่อนโดยประสิทธิภาพเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม

รัฐบาลไทยและภาคเอกชนมีเป้าหมายร่วมลงทุนเงินเป็นจำนวน 130,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1%  ของ GDP สำหรับค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา ในปี 2559 ซึ่งจะก่อให้เกิดการลงทุนโดยสมัครใจ รวมถึงการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาล อาทิ นโยบายส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ (Talent Mobility Program) ส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน หรือ สิทธิประโยชน์ทางภาษี 300%  (300% tax incentive) นอกจากนี้ ภาครัฐยังปรับปรุงกฎหมายและมาตรการการสนับสนุนอื่นๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย และมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมอันได้แก่ การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศ เขตเศรษฐกิจนวัตกรรมตามภูมิภาค และเมืองนวัตกรรมอาหาร การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา และการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาครัฐ จะมีผลต่อการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการอย่างแน่นอน และทำให้ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่น่าลงทุนอยู่

ทั้งนี้ งานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชันแนล 2016 ถูกยกระดับขึ้นมาเป็นงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเครื่องมือแล็บและอุปกรณ์ต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ โดยมีบริษัทชั้นนำจาก 35 ประเทศ  330 บริษัท 6 พาวิลเลียน ครอบคลุมพื้นที่แสดงงานกว่า 10,000 ตารางเมตร และผู้จัดงานฯ บริษัทวีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค พร้อมด้วย สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาศาสตร์ และหน่วยงานภาครัฐ จะมีการนำเสนอเทคนิค วิธีการ โซลูชั่น สำหรับ เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น การวินิจฉัยทางคลินิก การวิเคราะห์และทดสอบ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การวิจัยและพัฒนา และการสอบเทียบและมาตรวิทยา รวมไปถึง   งานประชุมและงานสัมมนานานาชาติ ด้านชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านพันธุศาสตร์ และชีวสารสนเทศศาสตร์ ด้านวิเคราะห์อาหารและวัสดุ พิษวิทยาและการจัดการทางห้องปฏิบัติการ  เพื่อให้สอดคล้องความต้องการของภาครัฐและเอกชนที่ต้องการให้    ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชันแนล 2016  เป็นอีกหนึ่งเวทีที่จะส่งเสริมการพัฒนาและการลงทุนด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีสำหรับห้องปฏิบัติการในภูมิภาคอาเซียน

ลงทะเบียนชมงานล่วงหน้า ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่ เว็บไซต์ www.thailandlab.com , https://www.facebook.com/ThailandLab


ฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ติดต่อ คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี   saengtip.won@vnuexhibitionsap.com  +662 6700900 (Ext.122)

ฝ่ายบริหารโครงการ  ติอต่อ คุณอนุชา พันธุ์พิเชฐ  anucha@vnuexhibitionsap.com  +662 6700900 (Ext.202)

[av_button_big label=’Full Press Release (TH)’ description_pos=’below’ link=’manually,https://www.thailandlab.com/wp-content/uploads/2016/07/Economics-Drives-Thailand-led-Laboratory-Market-in-ASEAN-No.1-TH.docx’ link_target=’_blank’ icon_select=’yes-right-icon’ icon_hover=’aviaTBicon_hover’ icon=’ue832′ font=’entypo-fontello’ custom_font=’#ffffff’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ color_hover=’orange’ custom_bg_hover=’#444444′][/av_button_big]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *