ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางการค้าเครื่องมือห้องปฏิบัติการระดับภูมิภาค ผ่านงาน “ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2018”

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 – เดือนพฤษภาคม 2561

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพและการแพทย์มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้ จากตลาดเครื่องมือแพทย์จากทั่วโลกที่มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วกว่าร้อยละ 6.4 ต่อปี จึงทำให้อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพต่อเศรษฐกิจ ไทยจึงได้กำหนดเรื่อง การแพทย์และสาธารณสุขไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายอนาคตของไทย ในปี 2579 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ และส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพ นานาชาติ หรือที่รู้จักกันในนาม Medical Hub โดยส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ นอกจากนี้ยังได้จัดทำ Roadmap ในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness and Bio-Med) ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง การแพทย์เพื่อผลักดันให้ไทยเป็น Medical Hub ของอาเซียนภายในปี 2568 (ข้อมูลจาก รายงานการศึกษา เรื่อง “อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย” ฝ่ายวิจัยนโยบาย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)

จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ภาครัฐยังคงให้ความสนใจและทุ่มเทกับการพัฒนารากฐานความมั่นคงของชาติผ่านการลงทุนด้านเครื่องมือห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องมากกว่า 15-20% ต่อปี สอดคล้องกับการผลักดันการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ของภาครัฐ ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำความสำคัญต่อการจัดงานแสดงเทคโนโลยีและเครื่องมือห้องปฏิบัติการระดับนานาชาติ หรือ “งานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2018” ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561 ณ ไบเทค ฮอล์ EH102-103 กรุงเทพฯ

คุณอนุชา พันธุ์พิเชฐ ผู้จัดการโครงการ กล่าวว่า “วีเอ็นยูฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมเครื่องมือห้องปฎิบัติการมาโดยตลอด เรามุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะผลักดันงาน Thailand LAB INTERNATIONAL ให้เป็นงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ในห้องปฏิบัติในระดับภูมิภาค โดยดึงดูดนักลงทุนจากนานาประเทศให้มาเปิดตลาดที่ภูมิภาคเอเขีย โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงาน ซึ่งเราจัดงานมาอย่างต่อเนื่องถึง 8 ปี และงานมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยมากถึง 15-20% ต่อปี โดยปี 2017 ที่ผ่านมาเราต้อนรับผู้เข้าชมงานมากกว่า 9,165 รายจาก 47 ประเทศ โดยมีผู้ประกอบการ และบริษัทชั้นนำรวมจัดแสดงงานมากกว่า 250 บริษัทจาก 23 ประเทศ พร้อมด้วยผู้ซื้อรายสำคัญทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วเอเชีย ผ่านโครงการ Hosted Buyer Program เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนและผู้ซื้อรายสำคัญเหล่านั้นจำนวนกว่า 500 ราย ซึ่งกลุ่มผู้เข้าชมงานหลักมาจากหลายประเทศในเอเชีย อาทิ จีน อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า ญี่ปุ่น เวียดนาม กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน เกาหลีใต้ บังคลาเทศ ซาอุดิอารเบียเยอรมนี สเปน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น”

ภายในงาน ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2018 จะมุ่งเน้นการตอบโจทย์อุตสาหกรรมแบบองค์รวม โดยแบ่งเป็น 5 อุตสาหกรรมหลัก อันประกอบด้วย อุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการ, อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและชีววิทยาศาสาตร์, อุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ, อุตสาหกรรมเคมี ชีวเคมี เคมีภัณฑ์ และอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนการส่งเสริมงานด้านวิเคราะห์และการวิจัย ในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์เป็นปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งในปีที่ 8 นี้ ทางผู้จัดงานได้จัด Medical Laboratory Zone (MEDLAB) หรือกลุ่มเครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคการแพทย์ขึ้น โดยมุ่งเน้นการนำเสนอ เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้สมัยใหม่ สำหรับห้องปฏิบัติการแบบครบวงจร ทั้งห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ศูนย์วิจัยและค้นคว้าพัฒนา โดยในปีนี้มีหลักคิดการจัดงานหลักคือ การผสมผสานกันระหว่างเรื่องเทคโนโลยี “Technology”, การสร้างเครือข่าย “Network” และการลงทุน “Investment” ทางผู้จัดต้องการให้งาน Thailand LAB INTERNATIONAL เป็นเวทีสำหรับการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆในห้องปฏิบัติการจากทั่วทุกมุมโลก สู่การถ่ายทอดความรู้สมัยใหม่และสร้างเครือข่ายที่ทรงประสิทธิภาพ ตลอดจนนำไปสู่การต่อยอดและการการลงทุนทางธุรกิจ ซึ่งบนพื้นที่การจัดงานกว่า 10,720 ตร.ม.ของ ไบเทค บางนา มีผู้ประกอบการมาจับจองพื้นที่ไปแล้วสูงถึง 80% และยังคงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจทำการตลาดผ่านงานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล มาจับจองพื้นที่ส่วนที่เหลืออยู่ได้ โดยติดต่อผ่านทาง www.thialandlab.com หรือโทรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราที่ 02-670-0900

“เป้าหมายสำคัญของการเข้าร่วมจัดงานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล คือ การตอกย้ำจุดยืนของบริษัทและเน้นภาพลักษณ์ที่เข็มแข็งของธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ เราได้พบกับกลุ่มลูกค้าใหม่ กลุ่มผู้ซื้อรายสำคัญ ผู้ซื้อรายย่อยจากนานาชาติ และการพบปะลูกค้าหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม นำมาซึ่งโอกาสทางการค้าที่กว้างขวางยิ่งขึ้น นับเป็นการลงทุนที่คุ้มค้าอย่างยิ่ง” กล่าวโดย Mr. Sean Maynard, Commercial Manager Microbiology -South East Asia, Thermo Fisher Scientific

Ms. Yong Wee LIAU, Managing Director Asia Pacific, Romer Labs Singapore กล่าวว่า “การเข้าร่วมงานแสดงสินค้านับเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทที่เราเน้นย้ำเสมอมา บริษัทจะนำเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้ และนวัตกรรมใหม่ๆ มานำเสนอลูกค้าภายในงานเพื่อเสนอแนวทางการใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาในห้องปฏิบัติการให้ตรงจุดกับปัญหาที่ลูกค้าพบเจอ อีกทั้งตลาดเอเชียยังคงเติบโตและเป็นฐานเศรษฐกิจหลักที่สำคัญที่ทำให้บริษัทของเราจัดสินใจมาร่วมงานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล อย่างต่อเนื่อง”

 

งานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์ เนชั่นแนล 2018 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561 ณ ไบเทค ฮอล์ EH 102-103 กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-670-0900 ต่อ 201-206 / อีเมล์ thailandlab@vnuexhibitionsap.com /

ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่ www.thailandlab.com ระบุรหัสลงทะเบียน VMB 30021 เพื่อลุ้นรับรางวัลพิเศษภายในงาน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรุณาติดต่อ คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี โทร. 02-670-0900 ต่อ 122 / saengtip.won@vnuexhibitionsap.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *