“ทิศทางนวัตกรรมด้านอาหารทางการแพทย์และอาหารฟังก์ชันนัล”

“ทิศทางนวัตกรรมด้านอาหารทางการแพทย์และอาหารฟังก์ชันนัล”
กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับโรงงานอาหาร Future Food ของไทย ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน
การขยายตลาดการค้า และการลงทุนในประเทศ

โครงการขยายการลงทุนอาหารอนาคตสู่อาหารชาญฉลาด (Intelligent Future Food)
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 13.00 -16.00 น.
ห้องประชุม MR 213 ศูนย์การประชุมไบเท็คบางนา กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) โดยการการสร้างเครือข่ายและรากฐานการผลิตอาหารอนาคตตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารอนาคต
2. เพื่อส่งเสริมการการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารอนาคตให้สอดคล้องกับกระแสการบริโภคของตลาดโลก
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารในอุตสาหกรรมอาหาร, เจ้าหน้าที่สายการผลิต เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 100 ราย

กำหนดการ
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 14.30 น. สถานการณ์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันนัลและอาหารทางการแพทย์
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.30 น. ผลของสารออกฤทธิ์ (active ingredients) ในอาหารฟังก์ชันนัล (functional
food) ต่อสุขภาพและผู้สูงอายุ
15.30 – 16.00 น. ถาม-ตอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *