กำหนดการ การสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยี “นวัตกรรมชุดทดสอบอาหารเพื่อความปลอดภัยที่ยั่งยืน”

กำหนดการ
การสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยี
“นวัตกรรมชุดทดสอบอาหารเพื่อความปลอดภัยที่ยั่งยืน”
ภายใต้งาน “THAILAND LAB INTERNATIONAL 2018”

วันพุธที่ 12 กันยายน เวลา 08.30-12.30 น.
ณ ห้องประชุม MR220 ศูนย์นิทรรศกำรและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน

09.30 – 09.50 น. พิธีเปิดกำรสัมมนำ แนะนำ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กล่าววัตถุประสงค์โดย นางสาวภาวดี ใจเอื้อ (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์สวก.) กล่าวเปิดสัมมนา โดย นางสาวศิริกร วิวรวงษ์(รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร)

09.50 – 10.00 น. พักรับประทำนอาหารว่าง

10.00 – 10.15 น. นำเสนอผลสำเร็จโครงการ“การพัฒนาชุดตรวจสำเร็จรูปแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟีเพื่อตรวจการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา ในอาหารอย่างแม่นยำและรวดเร็ว (ปีที่ 1-2)” โดย ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยค าภา หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ

10.15 – 10.30 น. นำเสนอผลสำเร็จโครงการ “การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์เพื่อการตรวจหาเชื้อลิสทีเรียในผลิตภัณฑ์อาหาร (ปีที่ 1-2)” โดย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะ

10.30 – 10.45 น. นำเสนอผลสำเร็จโครงการ“การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์เพื่อกำรตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาในผลิตภัณฑ์อาหาร (ปีที่ 1-2)” โดย รศ.โกสุม จันทร์ศิริหัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะ

10.45 – 11.00 น. นำเสนอผลสำเร็จโครงการ“การพัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์เพื่อตรวจวิเคราะห์ Shiga-toxin producing Escherichia coli (STEC), Listeria monocytogenes และ Salmonella spp. ในอาหาร” โดย ผศ.สุดสาย ตรีวานิช หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะ

11.00 – 11.15 น. นำเสนอผลสาเร็จโครงการ “การพัฒนำ strip และชุดตรวจเพื่อตรวจสารเคมีและวัตถุเจือปนอาหารตกค้ำงของเครื่องดื่มและอาหาร ได้อย่างรวดเร็ว ต้นทุนต่ำ และมีประสิทธิภาพสูง” โดย นางสมปอง คล้ายหนองสรวง หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ

11.15 – 11.30 น. นำเสนอผลสำเร็จโครงการ “การพัฒนำชุดตรวจสารฆ่าแมลงกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์โดยเทคนิค ELISA (ปีที่ 1-2)” โดย ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะ

11.30 – 11.45 น. นำเสนอผลสำเร็จโครงการ “การคัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติกและยีสต์จากสุกรในประเทศไทย
เพื่อต่อต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคและไวรัส porcine epidemic diarrhea (PED) (ปีที่ 1-2)” โดย รศ.น.สพ.ดร.ณุวีร์ ประภัสระกูล หัวหน้าโครงการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ

11.45 – 12.00 น. นำเสนอผลสำเร็จโครงการ “การพัฒนาพลาสมาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยและเพิ่มมูลค่าสำหรับคะน้าและมะม่วง” โดย ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะ

12.00 – 12.30 น. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและปิดการสัมมนา

12.30 น. รับประทำนอาหารกลางวัน

*หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *