กำหนดการสัมมนา “สถานการณ์อาหารใหม่ (Novel Food) ในประเทศไทยและต่างประเทศ”

กำหนดการสัมมนา

“สถานการณ์อาหารใหม่ (Novel Food) ในประเทศไทยและต่างประเทศ”

กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับโรงงานอาหาร Future Food ของไทย ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน การขยายตลาดการค้า และการลงทุนในประเทศ

โครงการขยายการลงทุนอาหารอนาคตสู่อาหารชาญฉลาด (Intelligent Future Food)

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.00 -16.00 น.
ณ ห้องประชุม MR 211
ศูนย์การประชุมไบเท็คบางนา กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) โดยการการสร้างเครือข่ายและรากฐานการผลิตอาหารอนาคตตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารอนาคต

2. เพื่อส่งเสริมการการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารอนาคตให้สอดคล้องกับกระแสการบริโภคของตลาดโลก
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารในอุตสาหกรรมอาหาร, เจ้าหน้าที่สายการผลิต เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 100 ราย

วิทยากร : นางสาวจิรารัตน์ เทศะศิลป์ นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

กำหนดการ
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน

13.30 – 14.30 น. สถานการณ์ด้านอาหารใหม่ (Novel Food) ในประเทศไทย
*กฎหมายและมาตรฐาน
*กระบวนการขออนุญาตและการกำกับดูแลในประเทศไทย
*แนวโน้มการขออนุญาตผลิตและทิศทางเทคโนโลยี
*ปัญหาอุปสรรคและคำแนะนำในการจดทะเบียน

14.30 – 14.45 น. พักดื่มชา-กาแฟ อาหารว่าง

14.45 – 15.30 น. สถานการณ์ด้านอาหารใหม่ (Novel Food) ในต่างประเทศ
*กฎหมายและมาตรฐาน
*แนวโน้มด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์

15.30 – 16.00 น. ถาม-ตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ปิดการสัมมนา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *