Entries by Admin

ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2018 สำเร็จตามคาดการณ์ ต้อนรับนักลงทุนกว่า 9,109 ราย จาก 43 ประเทศร่วมชมงาน พร้อมก้าวขึ้นสู่ Top 3 ของงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมเครื่องมือห้องปฏิบัติการที่ดีที่สุดในเอเชีย

“Current and Future of Veterinary Diagnosis”

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการในหัวข้อ “Current and Future of Veterinary Diagnosis” ในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2018 (วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.30-16.30 น. ณ MR 215 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค) “Clinical application of inflammatory markers CRP and SAA in dogs and cats” บรรยายโดย ผศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี มูลอามาตย์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล “NGS application for diseases diagnosis” บรรยายโดย รศ.ดร.สัญชัย พยุงภร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “Loop-mediated Isothermal Amplification […]

“Roadmap to ISWAVLD 2019”

The 19th International Symposium of World Association of the Veterinary Laboratory Diagnosticians and OIE Seminar Wednesday 12th September 2018 13.00-15.30 hrs. Room: MR 220, Thailand LAB INTERNATIONAL 2018, BITEC, Bangkok

สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทยจัดอบรมเรื่อง “ความน่าเชื่อถือของผลการวัดสารต้องห้าม ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริม food supplements

  สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทยจัดอบรมเรื่อง “ความน่าเชื่อถือของผลการวัดสารต้องห้าม ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริม food supplements (วันที่ 12กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.ณ ศูนย์การประชุม ไบเทคบางนา ห้อง MR214) *สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย* ได้รับเกียรติจาก -คุณสุภาพร  จิรไกรโกศล☜   -รองผู้อำนวยการ ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีวะวิทยา (หปชจ.) -ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) กำหนดการ 12.00 – 12.30 เริ่มลงทะเบียน 12.30 – 13.00 เปิดการอบรมโดย นายกสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย 13.00 – 16.00 บรรยายเรื่อง “ความน่าเชื่อถือของผลการวัดสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์อาหาร เสริม foo supplements” Introduction สารต้องห้ามมีอะไรบ้างใส่ไปทำไม วิธีการวัดสารเหล่านี้ทั่วๆไปวัดโดยเทคนิคไรบ้างข้อดีข้อด้อย มีชุด test kit อะไรบ้าง ผลน่าเชื่อถือได้ไหม วิธีการวัด โดย CMSMS […]

กำหนดการสัมมนา “สถานการณ์อาหารใหม่ (Novel Food) ในประเทศไทยและต่างประเทศ”

กำหนดการสัมมนา “สถานการณ์อาหารใหม่ (Novel Food) ในประเทศไทยและต่างประเทศ” กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับโรงงานอาหาร Future Food ของไทย ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน การขยายตลาดการค้า และการลงทุนในประเทศ โครงการขยายการลงทุนอาหารอนาคตสู่อาหารชาญฉลาด (Intelligent Future Food) วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุม MR 211 ศูนย์การประชุมไบเท็คบางนา กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ 1. เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) โดยการการสร้างเครือข่ายและรากฐานการผลิตอาหารอนาคตตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารอนาคต 2. เพื่อส่งเสริมการการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารอนาคตให้สอดคล้องกับกระแสการบริโภคของตลาดโลก กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารในอุตสาหกรรมอาหาร, เจ้าหน้าที่สายการผลิต เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 100 ราย วิทยากร : นางสาวจิรารัตน์ เทศะศิลป์ นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข […]

“ทิศทางนวัตกรรมด้านอาหารทางการแพทย์และอาหารฟังก์ชันนัล”

“ทิศทางนวัตกรรมด้านอาหารทางการแพทย์และอาหารฟังก์ชันนัล” กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับโรงงานอาหาร Future Food ของไทย ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน การขยายตลาดการค้า และการลงทุนในประเทศ โครงการขยายการลงทุนอาหารอนาคตสู่อาหารชาญฉลาด (Intelligent Future Food) วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุม MR 213 ศูนย์การประชุมไบเท็คบางนา กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ 1. เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) โดยการการสร้างเครือข่ายและรากฐานการผลิตอาหารอนาคตตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารอนาคต 2. เพื่อส่งเสริมการการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารอนาคตให้สอดคล้องกับกระแสการบริโภคของตลาดโลก กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารในอุตสาหกรรมอาหาร, เจ้าหน้าที่สายการผลิต เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 100 ราย กำหนดการ 13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน 13.30 – 14.30 น. สถานการณ์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันนัลและอาหารทางการแพทย์ 14.30 […]